Ataskaita už 2021 m.

2021 metais Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis, įgyvendindamas 2019–2021 metų strateginį planą ir 2021 metų veiklos planą, tobulino ugdymo proceso organizavimą ir kūrė savitą, saugią bei palankią mokymosi aplinką, įveikdamas epideminės situacijos keliamus iššūkius.
Siekiant strateginio uždavinio sieti ugdymo turinį su gyvenimo praktika, sėkmingai buvo vykdomas patyriminis ir integruotas mokymas ne tik klasėse ir mokyklos erdvėse, bet ir už mokyklos ribų. Vyko edukacinės išvykos mokiniams  (Biržų kraštas, Lietuvos jūrų muziejus ir kt.), projektinės dienos („Vėlinės ar Helovinas?“, „Kai gyveno karaliai“ ir kt.), pažintinės veiklos (G. Petkevičaitės viešojoje bibliotekoje edukacija „Baleto magija“,  virtualus konkursas – viktorina „Pradinuko iššūkis“, „Nuo grūdo iki duonelės“ ir kt.,) renginių metu vaikai jiems aktualias žinias įtvirtino praktiniais įgūdžiais ir ugdė vertybines nuostatas. Šį uždavinį padėjo įgyvendinti ir vykdytos edukacinės išvykos iš pradinukų kultūros paso paslaugų („Tradiciniai amatai“,  „Amžina atsakomybė už viską kas gyva“, „Mokslininkas“ ir  kt.), geros savijautos programos (Panevėžio Gamtos mokykloje „Stiprūs gamtoje“ (3-4 kl.) , terapinė edukacija „Susikurk savo mandalą“ (1-2 kl.) ir projektinė veikla („Vasaros spalvos 3; „Mažais žingsneliais inovacijos takeliu“, „Taikus švietimas patyčių prevencijai vaikystėje“ , „Robotika prieš patyčias – RoBy,  „Išauginta Europos sąjungoje“, „Mokausi plaukti“ ir kt.). 
Kuriant saugią bei palankią mokymosi aplinką buvo siekiama ir tikslingai taikyti IKT  bei įsisavinti skaitmeninį ugdymo turinį. Tam tikslui buvo įsigytos „Eduka“ klasės skaitmeninio ugdymo turinio licencijos (53 mokiniams ir 5 mokytojams), pirmoje klasėje buvo naudojamos EMA elektroninės pratybos. Microsoft Office 365 virtuali aplinka buvo efektyviai pritaikyta ugdymo ir įstaigos administravimo tikslams, visi mokytojai, švietimo pagalbos specialistai gavo asmenines paskyras, buvo suorganizuotos 4 konsultacijos mokyklos darbuotojams, kaip efektyviai naudotis virtualia aplinka. Karantino metu moktyojų ir mokinių naudojama Teams aplinka neribojo vaizdo pamokoms skirto prisijungimo laiko, o Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos suteikta mokyklai Microsoft Office 365 licencija taupė finansinius išteklius. Virtualios aplinkos administravimui taip pat nereikėjo papildomų lėšų, buvo naudojama mokyklos administracijos turima kompetencija. Siekiant užtikrinti sklandų hibridinį ugdymą, buvo įsigytas vienas stacionarios įrangos komplektas klasei. Vykdomų projektų paramos ir biudžeto lėšomis mokykla įsigijo šiuolaikiškas mokymo(si) priemones (interaktyvų ekraną, hibridinio mokymo įrangą, interaktyvias grindis, interaktyvius kubus iMO, planšetinių kompiuterių ir edukacinių robotų komplektą ir kt.. Šios priemonės vaikams ir mokytojams suteikia galimybę naudoti skaitmeninį ugdymo turinį jiems patogioje vietoje.
Mokytojai dalinosi gerąja patirtimi naudojant interaktyvias ugdymo priemones su Panevėžio rajono mokytojais pristatydami savo veiklą virtualiose kūrybinėse dirbtuvėse Pažagieniuose ir Piniavoje.
Mokyklos-darželio bendruomenė skyrė deramą dėmesį, stiprinant mokyklos-darželio įvaizdį, organizavo netradicinius, bendruomenę telkiančius renginius („Rudenėjančiu taku“, „Už atvertą mokslui kelią…“ ir kt.)  Metus ir strateginį veiklos laikotarpį mokyklos-darželio kolektyvas užbaigė baigiamuoju renginiu „Lai auga gerumo sparnai“, skirtu įprasminti įstaigos  veiklos 30-metį.

Vilma Juozpavičiūtė-Kuprienė
direktorė