Ingrida Šarachovienė

Pagrindinės funkcijos ir atsakomybė:

 • organizuoti mokyklos-darželio metinės veiklos programos rengimą, ugdymo plano rengimą ir įgyvendinimą bei bendrųjų programų vykdymą;
 • organizuoti metodinį darbą ir gerosios patirties sklaidą;
 • organizuoti mokinių nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencinę veiklą, bendradarbiavimą su institucijomis, atsakingomis už mokinių prevencinę veiklą;
 • organizuoti mokyklos-darželio veiklos įsivertinimą, bendruomenės narių apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais;
 • rengti mokyklos-darželio pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščius, mokinių mokymosi pusmečių ir metines suvestines ir jas analizuoti;
 • vykdyti bendrojo ir neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo, pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščių vykdymo priežiūrą;
 • koordinuoti Vaiko gerovės komisijos, Metodinės tarybos veiklą bei ugdymo proceso vykdymą, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais, programomis.
 • tvarkyti mokinių ir pedagogų duomenų registrus, mokinių išsilavinimo dokumentų išdavimą;
 • sudaryti pedagoginio personalo darbo grafikus ir pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • stebėti ir analizuoti ugdymo proceso rezultatus, pokyčius, su jais supažindinti mokyklos-darželio bendruomenę.
 • Pavaduotojas ugdymui atsako už kokybišką savo pareigų vykdymą.

Gyvenimo aprašymas   Tel nr. (8 45) 55 13 39