Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė

Pagrindinės funkcijos ir atsakomybė:

  • Nustato mokyklos-darželio tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams veiklos sritis;
  • Tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos-darželio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
  • Priima ir išleidžia mokinius;
  • Leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
  • Sudaro mokyklos-darželio vardu sutartis mokyklos funkcijoms atlikti;
  • Bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais) pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
  • Palaiko ryšius su mokyklos-darželio rėmėjais, vietos bendruomene;
  • Atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi mokykloje-darželyje, už demokratinį mokyklos-darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų mokyklos-darželio tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, mokyklos-darželio veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

Gyvenimo aprašymas  |  Tel nr. (+370) 686 87475;  (8 45) 55 13 39