Šalies projektai

„Augink, rūpinkis, mylėk” – Žemės ūkio ministerijos programos LEADER ir žemdirbių mokymo centro finansuojamas Šviečiamosios gyvulininkystės projektas.
Įgyvendinant programą vaikai buvo supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais. Taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis. Vyko į Smilgių gyvulių ūkį, lankėsi ūkininkų Kubilių triušių auginimo fermoje, aplankė alpakų ūkį. Mokėsi pagal metodinę medžiagą, žiūrėjo filmus apie gyvulininkystės šakas, gavo dovanų: maišelius sportinei aprangai, kuprines, puodelius ir rašiklius.

Atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Šarachovienė

„Įveikiame kartu“ 2013

Programa „Įveikiame kartu“ skirta 7 – 9 metų vaikams. Tai į vaiko ir šeimos socialinių įgūdžių ugdymą orientuota ankstyvosios prevencijos programa, padedanti ugdyti vaikų atsparumą neigiamai aplinkos įtakai.
Ankstyvosios prevencijos programos „Įveikiame kartu“ pristatymo tikslas – apmokyti pedagogus, dirbančius su pradinių klasių moksleiviais, taikyti progr amą ,,Įveikiame kartu“, naudotis jos metodika bei mokomąja medžiaga.

Atskinga mokytoja metodininkė D. Meištaitė

Vaikų dienos centras kartu su Asmenybės ugdymo institutu „Rafaelis“ 2013–2014

Projekte bus skirtas laikas vaikų socialiniams, emociniams ir dvasiniams gebėjimams ugdyti pagal Asmenybės ugdymo programą „Aš esu kūrėjas“, nes šeimos, gaunančios mažas pajamas ir neturinčios pakankamo išsilavinimo, negali vaikui užtikrinti turiningo ir asmenybę ugdančio laisvalaikio. Siekiant padėti šeimai įveikti krizę reikalinga intensyvi socialinė, pedagoginė, psichologinė pagalba. Projekto metu bus teikiamos šios paslaugos:
Veikla:
1. Socialinių įgūdžių ugdymas buityje (darbo vietos pasiruošimas, darbo vietos sutvarkymas, asmeninė higiena ir t.t.)
2. Estetikos ir etiketo, akcentuojant dėmesį į stalo serviravimą ir elgesį prie stalo agapės metu (agapė – tai užkandžiai prie stalo: arbata, vaisvandeniai, sumuštiniai, vaisiai, sausainiai ir neformalus bendravimas su vadovu)
3. Laisvalaikio organizavimo (meninė/kūrybinė veikla)
4. Sociokultūrinės paslaugos (teatro lankymas, išvykos, ekskursijos)
5.Informavimo;6. Konsultavimo (individualios konsultacijos socialiniais klausimais);
7. Tarpininkavimo;
8. Psichologinės pagalbos vaikui ir jo artimiems šeimos nariams
9. Dailės terapijos (kiekvieną dieną vaikams bus taikomi specialiai sukurti dailės terapijos metodai susikaupimui, negatyvių emocijų išveikimui ir mėgavimuisi pozityviomis emocijomis).
10. Sveikos gyvensenos, socialinių, emocinių ir dvasinių įgūdžių (gebėjimų) ugdymas pagal asmenybės ugdymo programą „Aš esu kūrėjas“, taikant dailės terapijos metodus.

Asakingos: mokytoja A. Preidytė ir meno vadovė Kristina Milšikevičienė

„Panevėžio rajono Pažagienių mokyklos-darželio patalpų ir įrangos atnaujinimas“ 2013–2014 projekto finansavimas numatytas iš ES struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšų pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“.
Planuojama įsigyti kompiuterinę įrangą ir reikmenis bei interaktyvią priemonių sistemą, biuro baldus ir atlikti dalinį einamąjį (kosmetinį) remontą dviejose ugdymo patalpose.

Atsakingos: direktorė V. J. Kuprienė ir direktoriaus pavaduotoja ūkio klausimais R. Čepokienė

 Projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“. 2013/14 Kurio tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą ir įvairovę, ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse, mažinant socialinę atskirtį ir skirtumus tarp savivaldybių; užtikrinti lanksčias ir kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbą, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi poreikius.

Dalyvauja: Vida Plonienė, Edita Tautkienė, Vilma Yčienė

 Projektas „Lyderių laikas 2“ 2013–2014  kurio tikslas Panevėžio rajono savivaldybėje sukurti Efektyvios komunikacijos modelį, siekiant veiksmingų sąlygų sukūrimo kiekvieno mokinio sėkmei.

Dalyvauja: direktorė V. J. Kuprienė ir V. Visockis (tėtis)