Mokykla-darželis atlieka edukacines, socialines ir kultūrines funkcijas ir tenkina vaiko, šeimos ir bendruomenės poreikius.

Mokyklos-darželio vizija yra tapti atvira, saugia ir besimokančia bendruomene, kurioje kiekvienam gera augti (tiek socialine, dvasine ir fizine prasme).

Ugdymo įstaigoje užtikrinamas vaiko saugumas ir socializacijos tęstinumas tarp trijų svarbiausių ugdymo grandžių – ugdymo šeimoje, ikimokyklinėje įstaigoje ir mokykloje. Mokykla-darželis formuoja ikimokyklinio ir pradinio ugdymo veiklos turinį atliepiantį pagrindines regiono švietimo nuostatas, individualius įstaigos tikslus ir vaikų bei jų tėvų poreikius.

Čia suteikiama galimybė kiekvienam vaikui vystytis pagal jo vystymosi tempą, rūpestingoje, šiltoje ir saugioje aplinkoje. Ugdymo programose skatinamas vaikų savarankiškumas ir pasitikėjimas savimi, stiprinant vaikų saviraišką. Vaikai skatinami būti smalsūs ir nepriklausomi mokydamiesi. Mokyklą – darželį lanko per 50 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų nuo dviejų iki šešerių metų, o pradinės mokyklos 4 klasėse mokosi 50 mokinių, kurių amžius nuo 7 iki 10 metų.

Ikimokyklinio ugdymo grupėse dirba 4 ikimokyklinio ugdymo pedagogai ir 1 priešmokyklinės grupės pedagogas. Jiems padeda meninio ugdymo pedagogas ir logopedas. Pradinio ugdymo klasėse dirba 4 mokytojos, iš kurių trys turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. Su mokiniais dirba anglų kalbos, šokio, sporto mokytojai.

Mokyklos-darželio misija yra teikti kokybišką priežiūrą, ugdymą ir neformalųjį švietimą vaikams nuo 2 iki 10 metų, puoselėti šeimos ir mokyklos-darželio partneriškus santykius, padedant vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal tolesnę ugdymosi programą.

Kokybiškas ugdymas yra suprantamas, kaip vaiko pažinimas, jo turimų individualių galių išryškinimas ir sustiprinimas, akademinių žinių suteikimas, praktinių  gebėjimų ir vertybinių nuostatų ugdymas.

Vaikas yra didžiausia vertybė mokykloje-darželyje. Įstaigos bendruomenė, vadovaudamasi bendražmogiškomis vertybėmis sujungia savo pastangas ir kompetenciją, kuriant saugią estetišką ir lavinančią aplinką

Čia svarbus šeimos ir pedagogo nuoširdus bendradarbiavimas, nes jis padeda sukurti vaiko ugdymuisi palankią aplinką. Dirbant sutartinai, išvengiama požiūrio į vaiką skirtumų, palaikomas tėvų ir ugdytojų autoritetas. Džiaugiamės aktyviu tėvų dalyvavimu įstaigos gyvenime, nes tai lemia aukštesnius vaikų pasiekimus, motyvaciją, savęs vertinimą ir elgesį.

Bendradarbiaujant su šeima siekiama:

– atskleisti šeimai vaiko gyvenimo mokykloje-darželyje ypatumus ir supažindinti su ugdymo sąlygomis;

– šviesti tėvus pedagogikos ir psichologijos klausimais;

– susipažinti su šeimos gyvenimo būdu ir drauge ieškoti bendrų ugdomojo poveikio priemonių.

Mokykloje-darželyje vadovaujamės nuostata, kad kiekvienas vaikas yra unikalus, nepakartojamas, nusipelnęs dėmesio ir meilės, tad ugdymui skiriamas atitinkamas dėmesys turinio personalizavimui ir diferencijavimui, tai išpildyti padeda nedidelės mokinių grupės.