IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA „​Čia gera augti"

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Lietuvoje ikimokyklinis ugdymas yra pirmoji nuosekliojo švietimo sistemos dalis (0 lygmuo). Jis priskiriamas neformaliojo vaikų švietimo sričiai. Tai lemia ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtus, kultūros (taip pat etninės), socialinius, pažintinius poreikius. Ikimokyklinis ugdymas atlieka ir pagalbos šeimai vaidmenį.

Jis vyksta šeimoje, o tėvams (įtėviams, globėjams) pageidavus – darželyje ar kitoje švietimo įstaigoje pagal steigėjo patvirtiną ikimokyklinio ugdymo programą.

Ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą neprivalomas, tačiau atskirais atvejais, kai šeimoje nesudaromos sąlygos ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūrai, globai ir ugdymui, vaiko teisių apsaugos tarnybų rekomendavimu jis gali būti privalomas.

Ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą gali būti teikiamas vaikui nuo 1 iki 5 (arba 6) metų, t.y. iki ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradžios.

Ikimokyklinio ugdymo programą vykdo lopšeliai, lopšeliai – darželiai, darželiai, mokyklos – darželiai ar kitos bendrojo lavinimo mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas (viešosios įstaigos, įmonės ir kt.).

   Ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai gali būti teikiama švietimo pagalba. Tėvams (įtėviams, globėjams) pageidaujant teikiamos šios švietimo pagalbos formos: informacinė, psichologinė, specialioji pedagoginė, socialinė pedagoginė pagalba vaikui ir jo šeimai.

Ikimokyklinio ugdymo organizavimas yra savarankiška savivaldybių funkcija. Savivaldybių tarybos nustato, kaip bus organizuojamas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą: kuriose ugdymo įstaigose bus teikiama ikimokyklinio ugdymo programa, kiek dienų per savaitę, kiek valandų per dieną, kokios sveikatos priežiūros, socialinės paslaugos, švietimo pagalba ir kt. bus teikiama ikimokyklinio amžiaus vaikams ir šeimoms.

Savivaldybių tarybos nustato tėvų (įtėvių, globėjų) mokesčių dydį už vaikams suteiktas socialines paslaugas (maitinimas, higiena), taip pat programos aprūpinimą ugdymo priemonėmis ir kt.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO TIKSLAS IR BENDRIEJI UŽDAVINIAI

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti šeimai puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę teikiant ikimokyklinio ugdymo programą ir/ar reikalingą švietimo pagalbą vaikui ir šeimai.

Ikimokyklinio ugdymo uždaviniai:

·  Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę;

·  Padėti vaikams suvokti bendrąsias žmogaus vertybes ir puoselėti jų dorą kaip būtiną demokratinės gyvensenos pagrindą;

·  Sudaryti kuo palankesnes sąlygas perimti tautos dvasinės kultūros pagrindus;

·  Saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą, puoselėti jo prigimtį, tenkinti svarbiausius poreikius: judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, asmeninio vertingumo saviraiškos;

·  Ugdyti psichines vaiko galias (intelektualines, emocijų, valios), stimuliuojant asmenybės pagrindų formavimąsi;

·  Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo dermę.