2023-2024 m.m. vykdomi projektai
„Sveikatiada” – tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą, vykdoma nuo 2008 metų. Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu moksleiviai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien moksleiviai, bet ir mokytojai, mokyklų ir darželių administracijos darbuotojai ir tėvai.
Atsakinga Ingrida Šarachovienė

2022-2023 m.m. vykdomi projektai 

Lietuvos mažųjų žaidynės  – puiki priemonė skatinti fizinį aktyvumą bei pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis.
Atsakingos: Ingrida Šarachovienė ir Edita Preidienė

Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio projektas – stovykla
„Vasaros spalvos“ 2023

Tikslas: Organizuoti kryptingą vaikų užimtumą ir poilsį vasaros atostogų metu, tobulinant mokinių saviraišką.
Atsakinga: Diana Meištaitė ir Skirmantė petrauskienė

Visuomenės sveikatos programos finansuojamas projektas vaikams
„Žaidžiu, judu – sveikai gyvenu“ 2023
Tikslas: įvairiais renginiais skatinti vaikus domėtis ir ugdytis reikalingus įgūdžius taisyklingai laikysenai ir fizinio aktyvumo didinimui.
Atsakinga Neringa Vinciūnė

2021-2022 m.m. vykdomi projektai 

Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio projektas – stovykla
„Vasaros spalvos“ 2022

Tikslas: Organizuoti kryptingą vaikų užimtumą ir poilsį vasaros atostogų metu, tobulinant mokinių saviraišką.
Atsakinga: Diana Meištaitė ir Vaida Stanevičienė

Visuomenės sveikatos programos finansuojamas projektas vaikams
„Sveikatos taku ženkime kartu“ 2022
Tikslas: įvairiais renginiais skatinti vaikus domėtis ir ugdytis reikalingus įgūdžius taisyklingai laikysenai ir fizinio aktyvumo didinimui.
Atsakinga Neringa Vinciūnė

Šviečiamosios gyvulininkystės programos projektas
„Augink, rūpinkis, mylėk”2022
Tikslas: skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste
Atsakinga: Skirmantė Petrauskienė

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS
NR.  09.2.1-ESFA-K-728-02-0024
 „MAŽAIS ŽINGSNELIAIS INOVACIJOS TAKELIU“  2019 m. lapkričio 28 d. Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0024

apie projekto įgyvendinimą kviečiame pažiūrėti pateiktis 

****

PROJEKTAS „Viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Pažagienių kaime, Panevėžio rajone“ NR. PANE-LEADER-6B-I-1-3

Pagal VPS priemonės „Kaimo atnaujinimas, savitumo puoselėjimas ir vietos gyventojų kompetencijų didinimas“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-7) tikslą – „Gerinti gyvenimo kokybę Panevėžio rajone, kurti gyvenimui ir laisvalaikiui patrauklią ir patogią aplinką, sukuriant ir atnaujinant infrastruktūrą“,
Projekto rengimo poreikis: Siekiant prisidėti prie socialinės įtraukties, skurdo mažinimo ir ekonominės plėtros skatinimo bei užtikrinti subalansuotą teritorinę kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą, sukurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaime, mažinti gyvenimo aplinkos bei kokybės skirtumus tarp miesto ir kaimo, Panevėžio rajono Pažagienių darželis-mokykla inicijuoja projekto „Viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Pažagienių kaime, Panevėžio rajone“ įgyvendinimą ir numato investuoti į kaimo gyventojų poreikius tenkinančios infrastruktūros plėtrą.

Tikimasi, kad įgyvendintas projektas – sutvarkyta viešoji erdvė Pažagienių kaime pritaikant ją kaimo bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai bei laisvalaikiui prisidės prie kaimo ekonominės plėtros skatinimo, vietos gyventojų įsitraukimo į bendrą veiklą ir motyvacijos prižiūrėti sukurtą infrastruktūrą kėlimo.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma įstaigos pastato rekonstrukcija – priestato pastatymas, kuris išspręstų trūkstamos erdvės bendruomenės susibūrimams, vaikų ir jų šeimų šventėms, sportiniams, kultūriniams renginiams, darbuotojų susirinkimams klausimą, pagerintų ugdymo (-si) sąlygas, užtikrintų tinkamą higienos reikalavimų ikimokyklinio priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų patalpoms laikymąsi. Planuojama, kad įkurtoje naujoje erdvėje vyktų netradicinio ugdymo veiklos, vaikų dienos centras bei kaimo bendruomenės renginiai.

Vietos projekto tikslas – Sudaryti palankias sąlygas Pažagienių kaimo vietovės socialinės įtraukties, patrauklios aplinkos gyvenimui ir laisvalaikiui kūrimo skatinimui.

Uždaviniai:

  1. Sudaryti didesnes galimybes vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų socializacijai bei saviraiškai, aktyvinti Pažagienių kaimo bendruomenės veiklą bei skatinti iniciatyvas sukuriant ir atnaujinant viešąją infrastruktūrą Pažagienių kaime.
  2. Gerinti Pažagienių darželio-mokyklos ugdymo paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą.

Projektą planuojama baigti įgyvendinti iki 2020 m. sausio 31 d.

Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti projekto vadovė – Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė, Panevėžio rajono Pažagienių mokyklos-darželio direktorė, tel. +37068332810, el.p.: info@pazagieniumokykla.lt

Pažagienių mokyklos-darželio vykdomi projektai 2018–2019 m.m.

Vietos projektas „Viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Pažagienių kaime, Panevėžio rajone“
Tikslas: parengti techninį projektą mokslo paskirties pastato rekonstrukcijai ir rekonstruoti esamą pastatą, įrengiant viešasias erdves ir viešojo naudojimo infrastruktūrą, susijusią su laisvalaikio, aktyvaus poilsio ir kitomis veiklomis kaime.
Atsakinga: Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė

Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio projektas – stovykla
„Vasaros spalvos“ 2018

Tikslas: Organizuoti kryptingą vaikų užimtumą ir poilsį vasaros atostogų metu, tobulinant mokinių saviraišką.
Atsakinga: Diana Meištaitė ir Vaida Stanevičienė

Visuomenės sveikatos programos finansuojamas projektas vaikams
„Auk sveikas ir laimingas“ 2018
Tikslas: įvairiais renginiais skatinti vaikus domėtis ir ugdytis reikalingus įgūdžius taisyklingai laikysenai ir fizinio aktyvumo didinimui.
Atsakinga Aušra Rašimavičienė ir Vaida Stanevičienė

Pažagienių mokyklos-darželio vykdomi projektai 2017–2018 m.m.

Projektas „Aukime, kad augintume“ 2017
Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, konkurso būdu skirtas finansavimas bendram Švietimo centro ir Pažagienių mokyklos-darželio projektui įgyvendinti.
Projektu „Aukime, kad augintume“ siekiama spręsti aktualias problemas ir iššūkius su kuriais susiduria šiandieninė šeima:  kokybiško ir efektyvaus bendravimo su vaikais stoka; tėvų savipagalbos grupių nebuvimas; profesionalų palydėjimo šeimos problemų sprendime, tėvystės įgūdžių stiprinime ir formavime trūkumas ir kt.
Projektu „Aukime, kad augintume“ siekiama ne tik tėvystės įgdžių ugdymų, reikalingų žinių įgijimo, bet ir atsakingos tėvystės, šeimos, kaip vertybės puoselėjimo pasiūlant ir išbandant  šeimos savipagalbos grupės mokymo įstaigose modelį. Vykdomi šeimų mokymai, pagal STEP programą skatins interaktyvų tėvų ugdymosi procesą.
Atsakinga: Vilma J. Kuprienė

Vaikų socializacijos programos projektas:
„Ne vien pamokose drauge“ 2017
Tikslas: įvairiais būdais ir aktyviais metodais skatinti mokinių bendravimo įgūdžius, ugdyti toleranciją, plėtoti mokinių socializacijos galimybes, sudarant sąlygas tenkinti pažininmo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.
Atsakinga: Diana Meištaitė

Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio projektas – stovykla
„Vasaros spalvos“ 2017

Tikslas: Organizuoti kryptingą vaikų užimtumą ir poilsį vasaros atostogų metu, tobulinant mokinių saviraišką.
Atsakinga: Vaida Stanevičienė

Visuomenės sveikatos programos finansuojamas projektas vaikams
„Augu sveikas ir laimingas“ 2017
Tikslas: įvairiais renginiais skatinti vaikus domėtis ir ugdytis reikalingus įgūdžius taisyklingai laikysenai ir fizinio aktyvumo didinimui.
Atsakinga Aušra Mikoliūnaitė ir Diana Meištaitė