Priešmokyklinio ugdymo  programa

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginių psichologinių tarnybų ir mokyklų psichologai, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinę vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

·  Priešmokyklinis ugdymas nėra teikiamas jaunesniam nei 5 metų vaikui ir vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina  7 metai.

·  Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.

·  Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas daugiau nei vienerius metus vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais dar nesueina 7 metai, specialistams įvertinus vaiko galimybes ugdytis pagal pradinio ugdymo programą vadovaujantis „Asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo tvarka“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2000 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1221/527/83 (Žin., 2000, Nr. 85-2608) ir rekomendavus šiuo atveju, kai nėra mokyklos, galinčios tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymas(-is) priešmokyklinėje grupėje padės sumažinti specialiuosius ugdymosi poreikius.

·  Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą (toliau vadinama – Programa), patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu.

·  Programos įgyvendinimo minimali trukmė – 640 valandos.

·  Programos įgyvendinimo laikotarpiu vaikų atostogos organizuojamos pagal bendrojo lavinimo mokykloms nustatytą mokinių atostogų laiką.

·  Tėvams (globėjams) pasirašius priešmokyklinio ugdymo sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas yra privalomas.

·  Vaikas,  kuris priešmokyklinio ugdymo grupės nelankė daugiau kaip du trečdalius minimalios programos trukmės laiko, yra laikomas nedalyvavusiu priešmokyklinio ugdymo programoje.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO pakeitimas