Atsakymas į daugybę ugdymo iššūkių arba menas vienu šūviu pakloti daugybę zuikių. Jums norėtųsi, kad visi mokiniai aktyviai dalyvautų pamokoje, produktyviai bendradarbiautų tarpusavyje ir tuo pačiu lavintų savo socialinio bendravimo įgūdžius? Siekiate, kad mokiniai įgytų ne tik geras dalykines žinias, bet ir išsiugdytų socialines bei metodines kompetencijas? Tuomet pasinaudokite mokymosi bendradarbiaujant ir su juo susijusių mokymosi formų teikiamomis galimybėmis. Bendradarbiavimu paremtos mokymosi formos – tai metodai, padedantys mokytojams paprastu, tačiau labai veiksmingu būdu intensyviai skatinti mokinius įsitraukti į darbą.

Mokymasis bendradarbiaujant suteikia galimybę …
– mokytojoms ir mokytojams produktyviai išnaudoti klasės heterogeniškumą ir į skirtybes žvelgti kaip į galimybes.
– individualizuoti mokymosi procesus, tuo pačiu sukuriant socialinę bendrystę, kurioje vaikai ir jaunuoliai drauge bei vienas iš kito mokosi.
– sužadinti mokinių aktyvumą ir suteikti vaikams bei jaunuoliams atsakomybę už mokymąsi.
– pagilinti bei išplėsti pavienės mokytojos ar mokytojo metodų repertuarą, skirtą mokinių dalykinių bei tarpdalykinių kompetencijų ugdymui.

Kiek veiksmingas yra mokymasis bendradarbiaujant?
Daugybės mokytojų praktinis patyrimas ir mokslinių tyrimų išvados įtikinamai įrodo, jog:
– mokymasis bendradarbiaujant padeda ugdyti mokymosi kompetenciją ir savarankiškumą.
– mokiniai sistemingai mokosi metodų, padedančių jiems geriau suprasti, struktūruoti bei apdoroti informaciją (pvz. pažymėti tekstuose svarbią
informaciją, suskirstyti tekstą dalimis).
– mokiniai taiko metodus, padedančius suprasti bei pagerinti savąjį mokymosi procesą (pvz. mokymosi dienoraštį, mokymosi bei darbo technikas).
– struktūruotas užduočių pateikimas skatina mokinius metodiškai spręsti/atlikti užduotis bei jas įveikti.
– mokiniai sistemingai mokomi efektyviai dirbti heterogeniškose grupėse, suprasti esamus skirtumus ir konstruktyviai išnaudoti juos bendradarbiavime.
– Atlikdami užduotis mokiniai patiria esą savaveiksmiais asmenimis, tai suteikia jiems daugiau pasitikėjimo savimi, padeda įveikti baimes ir stresą.
– Mokymasis bendradarbiaujant lemia teigiamus mokymosi rezultatus, pagilina bei išplečia dalykines, socialines, asmenines bei metodines mokinių kompetencijas.
– Moksliniais tyrimais buvo nustatyta, jog mokinių kompetencijos ypač išaugo tokiose srityse, kaip skaitymo bei rašymo pasiekimai, pasiruošimas padėti kitam, matematikos dalyko rezultatai, kritinis mąstymas, gebėjimas komunikuoti žodžiu, prisiėmimas atsakomybės už savo mokymąsi.

Kuo mokymasis bendradarbiaujant yra naudingas mokytojai/mokytojui?
Mokymasis bendradarbiaujant dar ir todėl yra veiksmingas, kad pateikia praktikoje patikrintus atsakymus į klausimą, kaip palengvinti darbą mokytojams:
Moksliniais tyrimais buvo nustatyta, jog mokinių kompetencijos ypač išaugo tokiose srityse, kaip skaitymo bei rašymo pasiekimai, pasiruošimas padėti kitam, matematikos dalyko rezultatai, kritinis mąstymas, gebėjimas komunikuoti žodžiu, prisiėmimas atsakomybės už savo mokymąsi.
Laipsniškas bendradarbiavimu paremtų mokymosi formų diegimas lemia didesnę visų mokinių mokymosi sėkmę, skatina gerus tarpusavio santykius ir ženkliai prisideda prie gero klasės mikroklimato kūrimo.
Sėkmingi mokymosi procesai stiprina mokinių savosios vertės jausmą, savidiscipliną ir pasitikėjimą savo gebėjimais. Pagerėja mokinių psichinė savijauta, o tuo pačiu ir visos mokyklos, kaip bendros mokymosi ir darbo vietos, sveikatingumas.
Tai, jog mokiniai su laiku išmoksta savarankiškiau dirbti bei mokytis, nuima mokytojams nuolatinio „privalėjimo duoti” keliamą įtampą.
Mokymasis bendradarbiaujant parodo mokiniams, kaip sėkmingai savarankiškai dirbti. Mokiniai įgauna vis daugiau pasitikėjimo savo gebėjimu patiems reguliuoti savąjį mokymąsi. Kuo daugiau metodinių,
dalykinių, socialinių ir asmeninių kompetencijų jie įgyja sistemingomis pratybomis, tuo mažiau jiems reikia mokytojų nurodymų, pagalbos ar priežiūros.
Mokymasis bendradarbiaujant skatina teigiamesnį mokinių požiūrį į savo mokytojus, mokyklos vadovus ir kitą mokyklos personalą, taip pat teigiamesnį mokytojų požiūrį į savo mokinius.
Mokymasis bendradarbiaujant sukuria mokykloje bendradarbiavimo ir paramos atmosferą. Mokiniai išsiugdo atsakomybę vienas kitam.
Mokymasis bendradarbiaujant teigiamai atsiliepia mokyklos mikroklimatui ir integracinei mokyklos galiai.
Mokymasis bendradarbiaujant skatina teigiamus vaikų ir jaunuolių, kilusių iš skirtingos kultūrinės bei socialinės aplinkos, tarpusavio santykius.
Mokymasis bendradarbiaujant bei mokymasis suteikia mokytojams galimybę vienu metu sužadinti daugelio mokinių aktyvumą. Vykstant darbui grupėse mokytojai gali stebėti mokinių mokymosi bei socialinę elgseną ir, reikalui esant, jiems padėti.
Kuo geriau mokiniai išmoksta mokytis bendradarbiaujant tarpusavyje ir atsakingai dirbti, tuo dažniau jie imasi pagalbininkų ir auklėtojų vaidmens, t.y. patys pasirūpina tuo, kad būtų ramiai dirbama ir vyrautų tyli, disciplinuota darbinė atmosfera.