Priėmimas

Vaikai į ikimokylinio ugdymo grupes priimami vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m.  spalio  12 d.  sprendimu Nr. T-180  “Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos patvirtinimo”  ir Priėmimo į Panevėžio r. Pažagienių mokyklą-darželį tvarkos aprašu tėvams susipažinus su mokyklos-darželio nuostatais ir darbo tvarkos taisyklėmis, pateikus:
– prašymą dėl priėmimo,
– vaiko gimimo liudijimą ir nuorašą,
– gyvenamąją vietą patvirtinančią pažymą,
– vaiko sveikatos pažymėjimą.

Naujų mokslo metų grupės komplektuojamos, suderinus su Mokyklos taryba,   iki rugpjūčio  25 d. įvertinant prioritetus pirmumo teisei suteikiančias priežastis:
– vaikui, turinčiam negalią ar specialiųjų ugdymosi poreikių;
– vaikui, kurio brolis ar sesuo lanko tą pačią ugdymo įstaigą;
– vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų;
– vaikams iš šeimų, priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei;
– vaikui iš šeimos, auginančios 3 ir daugiau vaikų, kurie mokosi pagal ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir/ar vidurinio ugdymo programas;
– vaikui, kurio vienas iš tėvų (globėjų) yra mokinys ar studentas ir mokosi nuolatinių  studijų skyriuje;
– vaikams, kurių vienam iš tėvų (globėjų) nustatytas 0 – 55 procentų darbingumo lygis.
 Be eilės priimami vaikai, kurie auga socialinės rizikos šeimoje. 

Laukiančiųjų eilė: 
(sudaryta pagal prašymų registracijos laiką ir numerį, atsižvelgiant į metus, nuo kurių pageidaujama vaiką leisti lankyti darželį.   Eilė peržiūrima ir atnaujinama, gavus tėvų prašymą dėl  vaiko išbraukimo iš sąrašų.)
Susisiekus su administracija, galite sužinoti Jūsų prašymo registracijos numerį.

2019-2020 m.m.
405

2020-2021 m.m. 
(bus priimami mažiausiai 15 vaikų, atsižvelgiant į prioritetus, nes toks vaikų skaičius  nuo 09.01 d. pradės lankyti mokyklą)
448 PUG
472 PUG
424
433
434
437
439
440
441
443
446
449
453
454
455
456
460
461
462
464
465
466
467
469
470
474
476
20-01
20-02 (vasarai)
20-03
20-04

Persigalvojus ir/ar pakeitus planus,  maloniai prašome tėvelius,  kurie yra padavę prašymą ir užėmę eilę,  kaip galima greičiau informuokite mokyklos-darželio administraciją.

2021-2022 m.m. 
447
452
459
463
468
471
473
475