Administracija

Direktorė

Vilma Juozapavičiūtė-KuprienėVilma

Pagrindinės funkcijos ir atsakomybė:

 • Nustato mokyklos-darželio tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams veiklos sritis;
 • Tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos-darželio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
 • Priima ir išleidžia mokinius;
 • Leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
 • Sudaro mokyklos-darželio vardu sutartis mokyklos funkcijoms atlikti;
 • Bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais) pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
 • Palaiko ryšius su mokyklos-darželio rėmėjais, vietos bendruomene;
 • Atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi mokykloje-darželyje, už demokratinį mokyklos-darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų mokyklos-darželio tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, mokyklos-darželio veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

Gyvenimo aprašymas  |  Tel nr. (+370) 686 87475;  (8 45) 55 13 39    Ataskaita Užduotys


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ingrida Šarachovienė, Ingrida

Pagrindinės funkcijos ir atsakomybė:

 • organizuoti mokyklos-darželio metinės veiklos programos rengimą, ugdymo plano rengimą ir įgyvendinimą bei bendrųjų programų vykdymą;
 • organizuoti metodinį darbą ir gerosios patirties sklaidą;
 • organizuoti mokinių nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencinę veiklą, bendradarbiavimą su institucijomis, atsakingomis už mokinių prevencinę veiklą;
 • organizuoti mokyklos-darželio veiklos įsivertinimą, bendruomenės narių apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais;
 • rengti mokyklos-darželio pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščius, mokinių mokymosi pusmečių ir metines suvestines ir jas analizuoti;
 • vykdyti bendrojo ir neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo, pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščių vykdymo priežiūrą;
 • koordinuoti Vaiko gerovės komisijos, Metodinės tarybos veiklą bei ugdymo proceso vykdymą, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais, programomis.
 • tvarkyti mokinių ir pedagogų duomenų registrus, mokinių išsilavinimo dokumentų išdavimą;
 • sudaryti pedagoginio personalo darbo grafikus ir pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • stebėti ir analizuoti ugdymo proceso rezultatus, pokyčius, su jais supažindinti mokyklos-darželio bendruomenę.
 • Pavaduotojas ugdymui atsako už kokybišką savo pareigų vykdymą.

Gyvenimo aprašymas   Tel nr. (8 45) 55 13 39


Ūkvedė

Ramutė Čepokienė

Pagrindinės funkcijos ir atsakomybė:

 • Organizuoti aptarnaujančio personalo darbą ir kontrolę, vykdyti sanitarinę bei higieninę mokyklos-darželio patalpų ir aplinkos priežiūrą; vykdyti mokyklos-darželio pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą bei priešgaisrinę saugą, tvarkyti materialinių vertybių apskaitą, organizuoti jų remontą ir inventorizavimą.
 • Organizuoti mokyklos-darželio aprūpinimą maisto produktais, mokymo priemonėmis, mokymui reikalingomis medžiagomis, prietaisais, įrankiais ir įrenginiais, klasių aprūpinimą suolais ir kėdėmis pagal poreikį.
 • Užtikrinti, kad  būtų parengtos darbų saugos instrukcijos. Vesti mokyklos-darželio darbuotojams instruktažus sveikatos ir saugaus darbo bei priešgaisrinės saugos klausimais, aprūpinti darbuotojus darbo ir asmeninės apsaugos priemonėmis.
 • Organizuoti mokyklos-darželio aprūpinimą dezinfekavimo medžiagomis, valikliais, plovikliais, patvirtintais Valstybinės higienos inspekcijos.
 • Sudaryti techninio personalo darbo grafiką ir vykdyti jo laikymosi priežiūrą.
 • Mokyti ir instruktuoti darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais, užtikrinti, kad būtų parengta mokyklos gaisrinės saugos instrukcija.
 • Reikalauti, kad visi mokyklos darbuotojai laikytųsi nustatyto preišgaisrinės saugos režimo, kad kiekvieną dieną, baigus užsiėmimus klasėse, grupėse pedagogai, apžiūrėtų patalpas, išjungtų visus elektros prietaisus.
 • Tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus ir atlikti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.
 • Pavaduotojas ūkio klausimais atsako už kokybišką savo pareigų vykdymą.

Tel nr. (8 45) 55 13 39


Vyr. buhalterė

Eglė Gvozdienė