Direktorė
Vilma Juozapavičiūtė-KuprienėVilma

Pagrindinės funkcijos ir atsakomybė:

 • Nustato mokyklos-darželio tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams veiklos sritis;
 • Tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos-darželio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
 • Priima ir išleidžia mokinius;
 • Leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
 • Sudaro mokyklos-darželio vardu sutartis mokyklos funkcijoms atlikti;
 • Bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais) pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
 • Palaiko ryšius su mokyklos-darželio rėmėjais, vietos bendruomene;
 • Atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi mokykloje-darželyje, už demokratinį mokyklos-darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų mokyklos-darželio tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, mokyklos-darželio veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

Gyvenimo aprašymas  |  Tel. Nr.: +370 686 87 475;  +370 45 55 13 39

[tx_button style=”default” text=”Ataskaita ir užduotys” url=”http://www.pazagieniumokykla.lt/uzduotys” color=”#3787be” textcolor=”#ffffff” target=”self”]


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ingrida Šarachovienė, Ingrida

Pagrindinės funkcijos ir atsakomybė:

 • organizuoti mokyklos-darželio metinės veiklos programos rengimą, ugdymo plano rengimą ir įgyvendinimą bei bendrųjų programų vykdymą;
 • organizuoti metodinį darbą ir gerosios patirties sklaidą;
 • organizuoti mokinių nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencinę veiklą, bendradarbiavimą su institucijomis, atsakingomis už mokinių prevencinę veiklą;
 • organizuoti mokyklos-darželio veiklos įsivertinimą, bendruomenės narių apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais;
 • rengti mokyklos-darželio pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščius, mokinių mokymosi pusmečių ir metines suvestines ir jas analizuoti;
 • vykdyti bendrojo ir neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo, pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščių vykdymo priežiūrą;
 • koordinuoti Vaiko gerovės komisijos, Metodinės tarybos veiklą bei ugdymo proceso vykdymą, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais, programomis.
 • tvarkyti mokinių ir pedagogų duomenų registrus, mokinių išsilavinimo dokumentų išdavimą;
 • sudaryti pedagoginio personalo darbo grafikus ir pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • stebėti ir analizuoti ugdymo proceso rezultatus, pokyčius, su jais supažindinti mokyklos-darželio bendruomenę.
 • Pavaduotojas ugdymui atsako už kokybišką savo pareigų vykdymą.

Gyvenimo aprašymas   Tel. Nr. +370  45 55 13 39


Ūkvedė


Joneta Kurkauskienė

Pagrindinės funkcijos ir atsakomybė:

 • Organizuoti aptarnaujančio personalo darbą ir kontrolę, vykdyti sanitarinę bei higieninę mokyklos-darželio patalpų ir aplinkos priežiūrą; vykdyti mokyklos-darželio pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą bei priešgaisrinę saugą, tvarkyti materialinių vertybių apskaitą, organizuoti jų remontą ir inventorizavimą.
 • Organizuoti mokyklos-darželio aprūpinimą maisto produktais, mokymo priemonėmis, mokymui reikalingomis medžiagomis, prietaisais, įrankiais ir įrenginiais, klasių aprūpinimą suolais ir kėdėmis pagal poreikį.
 • Užtikrinti, kad  būtų parengtos darbų saugos instrukcijos. Vesti mokyklos-darželio darbuotojams instruktažus sveikatos ir saugaus darbo bei priešgaisrinės saugos klausimais, aprūpinti darbuotojus darbo ir asmeninės apsaugos priemonėmis.
 • Organizuoti mokyklos-darželio aprūpinimą dezinfekavimo medžiagomis, valikliais, plovikliais, patvirtintais Valstybinės higienos inspekcijos.
 • Sudaryti techninio personalo darbo grafiką ir vykdyti jo laikymosi priežiūrą.
 • Mokyti ir instruktuoti darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais, užtikrinti, kad būtų parengta mokyklos gaisrinės saugos instrukcija.
 • Reikalauti, kad visi mokyklos darbuotojai laikytųsi nustatyto preišgaisrinės saugos režimo, kad kiekvieną dieną, baigus užsiėmimus klasėse, grupėse pedagogai, apžiūrėtų patalpas, išjungtų visus elektros prietaisus.
 • Tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus ir atlikti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.
 • Ūkvedys atsako už kokybišką savo pareigų vykdymą.

Tel. Nr. +370 45 55 13 39


Vyr. buhalterė
Eglė Gvozdienė

 • Organizuoti teisėtą ūkinės ir finansinės veiklos rezultatų buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti ekonomišką materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą.
 • Pagal įstatymus formuoti apskaitos politiką, atsižvelgiant į mokyklos struktūrą ir ypatumus.
 • Laiku teikti buhalterinės apskaitos informaciją ir rengti ataskaitas, pagal pareikalavimą – mokyklos direktoriui, auditoriams, steigėjui, mokesčių administratoriams, valstybės institucijoms nustatyta tvarka ir terminais.
 • Tinkamai tvarkyti tėvų įnašus.
 • Rengti pirminės apskaitos dokumentų formas, naudojamas forminant ūkines operacijas, kurioms nėra numatyta tipinių vidaus buhalterinės apskaitos dokumentų formų.
 • Dalyvauti atliekant metinę inventorizaciją
 • Sudaryti mokyklos biudžeto sąmatas ir jas valdyti.
 • Atlikti ir kontroliuoti operacijas, susijusias su mokesčių apskaičiavimu.
 • Dalyvauti nurašant ilgalaikį ir trumpalaikį turtą.
 • Laiku apskaičiuoti ir pervesti darbuotojams darbo užmokestį, pervesti mokesčius (pajamų, soc. draudimo bei kitus reikiamus pavedimus).
 • Laiku pateikti mėnesines bei kitas ataskaitas atitinkamoms institucijoms.
 • Tinkamai saugoti buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus ir nustatyta tvarka priduoti ilgam dokumentų saugojimui.
 • Atskleidus neteisėtus veiksmus, vyr. buhalteris praneša apie tai mokyklos direktoriui.
 • Dalyvauti direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų veikloje.
 • Teikti direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais.
 • Dirbti su kompiuterinėmis apskaitos tvarkymo sistemomis.
  Tel. Nr. +370 45 55 13 39