Projektas „Mažais žingsneliais inovacijos takeliu“ 2019 – 2021
Panevėžio rajono švietimo įstaigos, dalyvaujančios projekte, susivienijo siekdamos sujungti naujausias technologijas ir ugdymo procesą, atsisakyti nemodernių ugdymo būdų ir metodų bei pažvelgti naujai į ugdymo procesą. Didelėse grupėse ugdomi vaikai negauna ugdančio pedagogo pakankamo dėmesio, mažai galimybių tinkamai ugdyti kiekvieno vaiko asmeninius gebėjimus. Nėra galimybių mažinti vaikų skaičių grupėse dėl specialistų, patalpų trūkumo. Šiuo projektu planuojama modernizuoti ugdymo procesą daugumai Panevėžio rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų, užtikrinant veiksmingesnį vaikų asmeninių gebėjimų ugdymą, panaudojant inovatyvius interaktyvius įrenginius ir sukuriant vaikams patrauklią virtualią ugdymo aplinką, kuri tikslingai būtų panaudojama kiekvieno vaiko sėkmingesnei raidai ir pažinimui.
Naujų IKT priemonių integravimo į ugdymo procesą idėja pagrįsta naujomis, inovatyviomis švietimo srities tendencijomis ir tyrimais. Tikimasi, kad pagerėjusi ugdomų vaikų raida ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose leis Panevėžio rajono vaikams pagerinti ne tik asmeninius, bet ir bendrus rajono mokinių pasiekimus. Naujų IKT priemonių integravimo į ugdymo procesą idėja pagrįsta naujomis, inovatyviomis švietimo srities tendencijomis ir tyrimais.

Projekto tikslas – modernizuoti iki/priešmokyklinio ugdymo procesą, pasitelkiant sukurtas virtualias ugdymo aplinkas.

Šiuo projektu planuojama modernizuoti ugdymo procesą projekte dalyvaujančiose Panevėžio rajono švietimo įstaigose, užtikrinant veiksmingesnį vaikų asmeninių gebėjimų ugdymą, panaudojant inovatyvius interaktyvius įrenginius ir sukuriant vaikams patrauklią virtualią ugdymo aplinką.

Projekto rezultatas – 5 interaktyvios mokymo erdvės.

ERASMUS + KA101 – Bendrojo ugdymo personalo mobilumas
Projektas „Kiekvienas vaikas yra svarbus“ 2018-2019

Personalizuotas mokymas, su nuostata atpažinti kiekvieno vaiko galias ir gebėjimus, bei ugdymą organizuoti klasėje įtraukiai, kur kiekvienas mokinys, įvertinant specialiuosius ugdymosi poreikius, talentus ar skirtingo kultūrinio konteksto patirtis, optimaliai įsitrauktų į mokymąsi, yra iššūkis šiuolaikinėje mokykloje.

Ilgametę patirtį turintys mokytojai yra ypatingai stiprūs, dirbdami su panašaus gebėjimo mokinių grupėmis, bet jiems prireikia daug energijos ir pastangų, padedant mokiniams, su vidutiniais ar dideliais ugdymosi sunkumais. Labai svarbu surasti kūrybingus ir efektyvius būdus, padedančius įtraukti kiekvieną mokinį į bendrą veiklą, padėti siekti jiems bendrų klasėje sutartų tikslų.

Projekto tikslas – stiprinti mokytojų profesinę kompetenciją, kad jie galėtų veiksmingai personalizuoti ugdymą.

Uždaviniai:

a) efektyviau taikyti naujus mokymo metodus ir būdus, įtraukinačius talentingus mokinius, mokinius su spec. ugdymosi poreikiais ir mokinus, atvykusius iš užsienio;

b) stiprinti nuostatą ir pripažinti kiekvieno mokinio individualius mokymosi ypatumus ir organizuoti ugdymą, stiprinant jų galias ir pasitikėjimą;

c) padidinti mokymo įrankių arsenalą, kai mokytojai galės naudoti ir angliškai paruoštą mokymo medžiagą ir ją pritaikyti savo pamokose;

d) užmegzti ryšius, užtikrinančius saugumą ir konsultavimąsi su užsienio kolegomis;

e) įgyti didesnį pastikėjimą ir profesinį džiaugsmą.

Gautas finansavimas mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursams  24 416,00 EUR

Erasmus+

Erasmus+ projekto „Empatija” dalyviai

EUROPOS SAVANORIŲ TARNYBOS PROJEKTAS 

Projekto pavadinimas: EMPATIJA

Projekto vieta: Panevėžio apskritis, Lietuva

EST veiklos data: 2017/09/01 – 2018/06/31

Dalyvauja: 6 siunčiančios organizacijos iš skirtingų Europos Sąjungos šalių (Austrija, Vokietija, Ispanija, Italija, Turkija, Bulgarija).

5 priimančios organizacijos iš Panevėžio apskrities:

 • Krekenavos gimnazija (1 savanoris);
 • LDB Panevėžio jaunimo darbo centras (2 savanoriai);
 • Pažagienių mokykla – darželis (1 savanoris);
 • Panevėžio regos centras Linelis (2 savanoriai);
 • Jaunuolių dienos centras (2 savanoriai).

Savanorių skaičius: 8.

Projekto tikslas: ugdyti jaunų žmonių toleranciją ir empatiškumą vietos ir tarptautiniu lygmeniu.

Projekto uždaviniai:

 • Skatinti jaunimo empatiją įgyvendinant projektus ir iniciatyvas su: neįgaliu jaunimu, darbo neturinčiu ir nesimokančiu jaunimu, regos negalią turinčiais vaikais, specialiųjų poreikių turinčiai vaikais ir atokios kaimo vietovės jaunimu;
 • keisti visuomenės požiūrį į socialinės atskirties jaunimo grupes;
 • skatinti jaunimo europietiškumą;
 • skatinti būti aktyviais, kūrybingais, atsakingais, empatiškais piliečiais.

Tiesioginė projekto tikslinė grupės: EST savanoriai ir Panevėžio miesto bei rajono jaunimas.

Netiesioginės projekto tikslinės grupės: Panevėžio miesto ir rajono organizacijos dirbančios su specialiųjų poreikių jaunimu, vietos bendruomenės.

Projekto moto:
Matyk kito akimis!
Klausyk kito ausimis!
Jausk kito širdimi!
(Alfred Adler)

ERASMUS + PROGRAMOS 1 VEIKSMO PROJEKTAS 

Projekto pavadinimas  ,,Kompetencijų, kūrybiškumo ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas ugdymo procese“  Nr. 2017-1-LT01-KA101-034937

Projekto tikslai: 
– tobulinti anglų k. pedagogų bendrąsias ir dalykines kompetencijas, padėsiančias pedagogams kurti atvirą ir veiksmingą sąveiką su ugdytiniais, mokyklos bendruomene ir socialiniais partneriais, taip pat leisiančias pedagogams užtikrinti dalyko turinio, taikomų metodų, ugdymo strategijų atitiktį dėstomo dalyko pažangai ir naujausiems mokslo ar technologijų pasiekimams;
– kelti rajono mokyklų vadovų vadybines kompetencijas: siekiant aukštesnių ugdymo rezultatų regione, būtinos investicijos į švietimo personalo gebėjimus, vadybą ir valdymą, mokymasis skatina toliau mokytis, todėl šiuo projektu siekiama kelti rajono ugdymo įstaigų vadovų vadybines kompetencijas, ieškoti naujų modelių pedagogų motyvacijai kelti ir pačių vadovų lyderystei skatinti;
– plėsti tarptautiškumą Panevėžio r. ugdymo įstaigose, siekiant sukurti atvirą inovacijoms švietimo bendruomenę, kurios veikla pagrįsta stipriomis socialinėmis ir tarpkultūrinėmis vertybėmis.

 Konsorciumą sudaro:

 • Panevėžio rajono savivaldybės administracija – KONSORCIUMO KOORDINATORIUS
 • Raguvos gimnazija
 • Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija
 • Naujamiesčio gimnazija
 • Smilgių gimnazija
 • Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija
 • Ramygalos gimnazija
 • Velžio gimnazija
 • Pažagienių mokykla-darželis
 • Paliūniškio pagrindinė mokykla

Projekte dalyvauja 80 proc. visų Panevėžio r. anglų k. mokytojų ir 8 mokyklų vadovai.

PROJEKTO VEIKLOS:

 1. ANGLŲ K. MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI. Veiklos organizuojamos Airijoje, kad mokytojai turėtų galimybę kalbinius įgūdžius tobulinti anglakalbėje aplinkoje kartu su profesionaliais edukologais; kiti kursai vyks Kipre, kur pedagogai bus mokomi naujos anglų kalbos dėstymo metodikos.
 2. MOKYKLŲ VADOVŲ DARBO STEBĖJIMO VIZITAI. Veiklos organizuojamos tose pačiose šalyse, kaip ir anglų k. mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursai.

PROJEKTO DOTACIJOS SUMA – 60.037,00 EUR (šešiasdešimt tūkstančių trisdešimt septyni eurai).

PROJEKTO TRUKMĖ: 12 mėnesių (nuo 2017-06-01 iki 2018-05-31).

Grundvig

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAEmpatija ir menas gyventi 2013-2015

Panevėžio rajono Pažagienių mokyklos-darželio gauta Europos Komisijos 15 500 eurų sumos dotacija kartu su partneriais – Londono Wellfield švietimo centru, Berlyno moterų draugija, Florencijos Franceschi Onlus fondu, Lodzės Europos švietimo fondu ir Marselio socialinės apsaugos centru, suaugusiųjų mokymosi veiklos vykdymui yra solidus įstaigos iniaciatyvos, prisijungti prie tarptautinės partnerystės pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, įvertinimas.  Tai  tapo pagrindu bei sudarė galimybes šiai organizacijai pristatyti bendravimo be pykčio idėjas vietos bendruomenei ir stiprinti jos narių socialinius įgūdžius.

Bendras projekto tikslas buvo atkreipti dėmesį į tai, kaip bendravimas – kuomet yra suvokiamos asmeninės vertybės,  suformuojamas požiūris į gyvenimą, suprantami savi poreikiai ir gebama aiškiai juos išsakyti – augina žmogų ir padeda atrasti ryšį su savimi ir su kitais; kaip toks bendravimas padeda išugdyti įgudžius vengti konfliktų, vengti pykčio, tiesioginės ar netiesioginės agresijos, smurto ir kitų, žeminančių ir verčiančių žmogų jaustis blogai, veiksnių. Atsižvelgiant į partnerių tikslinių grupių interesus, buvo nagrinėtos bendravimo ypatybės: šeimoje, t.y. tarp atskirų kartų, taip pat vyro ir moters santykiuose, bendravimo darbo vietoje, bendravimo socialiniuose virtualiuose tinkluose ypatybės.

Dviejų metų projekto laikotarpiu įvyko net 5 tarptautiniai susitikimai, kurių programa Pažagienių mokyklos-darželio vadovės (projekto koordinatorės Lietuvoje) buvo atsakingai derinama su kitų Europos šalių projekto koordinatoriais, atsižvelgiant į projekto pasiekimus ir ankstenių susitikimų vertinimą, mokymosi praktikų metu partneriai stiprino empatijos jausmą, mokydamiesi bendravimo be pykčio. Tokio bendravimo, t.y. bendravimo be pykčio, –  metodiką pasauliui pristatė amerikietis psichologijos mokslų daktaras Maršlas Rozenbergas. M. Rozenbergo mokymas remiasi empatijos sau ir kitam pagrindu. Empatija yra susijusi su savivoka, savo jausmų ir reikmių pažinimu, vėliau savistabos rezultatus pritaikant bendravime su kitais. Didelę svarbą šiame procese turi žmogaus emocijos. Jos siejamos su mąstymu, įsitikinimais bei troškimais, todėl empatija pasižymintys žmonės paprastai gali tiksliau apibūdinti ir kito žmogaus minčių kryptį ir nusiteikimą. Apibendrinant, empatija sutaupo tarpusavyje bendraujantiems žmonėms aibę laiko, kuris, empatijai nesant, būtų  tiesiog eikvojamas ne veiklai, o paaiškinimui kitam asmeniui apie savo veiksmų motyvus.

„Labiausiai įstrigo partnerių  supratingumas, patirtis darant gerus darbus. Nepaisant plačios susirinkusių dalyvių geografijos ir kultūrų skirtumų, visus dalyvius vienijo bendras tikslas – empatija ir noras pagelbėti aplinkui esantiems žmonėms.  Projektas leido pažintį pasaulį iš kitos pusės: suvokti, jog pasaulyje ne viskas sukasi tik aplink tave, bet empatijos pagalba išmokti pastebėti žmones, kuriems iš tiesų reikia kito žmogaus supratimo, pagalbos, paramos, gero žodžio.
Džiaugiuosi, jog projekto dėka supratau, kaip svarbu įsijausti į kito žmogaus patirtį, jausmus, emocinę būseną. Praktinės užduotys padėjo suprasti, kaip tikslinio žaidimo forma galima padėti žmogui surasti išeitį iš kėblios situacijos.
Turiu  viziją, kaip įgytą patirtį pritaikysiu ne tik namų, bet ir darbinėje aplinkoje, bendraujant su kolegomis, pavyzdžiui įvertinsiu kas jiems darbe sukelia neigiamas emocijas, pyktį ir jau žinosiu kaip jam galima padėti su šia būsena susitvarkyti.“ – teigė projektiniame susitikime Marselyje dalyvavusi Arnoldo mama Ernesta Radzevičienė.

Nidos ir Lino mama Kristina Balčiatė Berlyno susitikimą vertino: „buvo labai įdomu sutikti žmones iš kitų šalių su kita kultūra, kitu požiūriu į tam tikras situacijas, išgirsti ką jie galvoja, kokie jų interesai… Malonu, kad projekto dalyviai dalijosi savo tikrais išgyvenimais, mintimis.
Nors tai buvo trumpas laikas, bet man jis suteikė daugiau pasitikejimo savimi, didesnį norą žvelgti (ir atsižvelgti) į savo ir kitų žmonių poreikius.“  

Partnerių organizacijose vyko mokymai ir konsultacijos suaugusiųjų grupėms, buvo sukurtos gairės bendravimui pagal atskiras potėmes, sukurtas projekto veiklą ir bendravimo be pykčio idėjas populiarinantis tinklapis anglų kalba, išmėginti socialinę kompetenciją stiprinantys pratimai, atliktas projektinės veiklos vertinimas.

Pažagienių mokykloje-darželyje didelis dėmesys skiriamas kokybiškam bendravimui tiek projekto mokymų bei konsultacijų metu, tiek kasdienėje veikloje. Labai padėjo M. Rozenbergo metodika, organizacijos besimokančių tėvų ir darbuotojų susitikimų metu buvo mokomasi pažinti save, suprasti savo emocijas ir atkurti ryšį su savimi, suprasti kito reikmes, aktyviai klausytis, buvo susipažinta su kartų teorija, išklausytos patyrusio psichologo konsultacijos ir rekomendacijos, padedančios suvaldyti pykti, įsijausti į kitą žmogų, į vaiką, bei buvo aptarta, kas padeda pozityviai auginti vaikus ir ugdyti jų socialinį brandumą. Dalyviai įsidėmėjo, kad harmoningas ir besimokantis  žmogus gali užauginti sėkmingą vaiką ir padėti pagrindus jų – mokytis reikia visą gyvenimą –  nuostatai.

Didžioji dauguma Pažagienių mokyklos-darželio tėvų ir darbuotojų atstovų tarpautiniame projekte dalyvavo pirmą kartą; mokymosi patirtys Pažagienių mokykloje-darželyje, kaip ir mokymosi tikslais  išvykimas į susitikimus į kitą šalį, į partnerių organizacijas, ne tik pristatė jiems bendravimo be pykčio principus, metodiką, bet ir leido pažinti kitų kultūrų įvairovę, bei, kas be ko, patirti kelionės džiaugsmą. Administracijos, pedagogų ir tėvų atstovai, dalyvavę vietos mokymuose ar vykę į vizitus, stiprino ir tarpusavio ryšius, formavo komandą, prisiminė užsienio kalbą, atrado pasitikėjimą vienas kitu. Projekto pridėtine verte tapo tvarus ryšys tarp tėvų, pedagogų ir administracijos atstovų, kuris padeda telkti žmones bendrai veiklai mokykloje-darželyje – vaikų ugdymo kokybės gerinimui.

Projekto veikla yra finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis tekstas atspindi tik autorės požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

P1040827_tinkl 20140919_120204_tinkl 20140919_111441_tinkl 20140919_094833_tinkl

Plačiau apie projekte vykdomas veiklas galite susipažinti Empatija ir menas gyventi

Empathy and Art of Life. Social Competences through Non-Violent Communication 2013-2015
Empatija ir Menas gyventi. Socialinės kompetencijos stiprinimas bendraujant be pykčio

Partneriai: Lietuva, Vokietija, Italija, Lenkija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija.

Panevėžio rajono Pažagienių mokyklos-darželio bendruomenė dalyvauja tarptautiniame Grundtvig suaugusiųjų mokymo partnerystės projekte „Empatija ir Menas gyventi. Socialinės kompetencijos stiprinimas bendraujant be pykčio“, 2013–2014 m.

Projekte dalyvauja socialiniai partneriai iš Lietuvos, Anglijos, Prancūzijos, Italijos, Vokietijos ir Lenkijos.  Socialinė taika yra labai svarbi visuomenės pažanga. Tačiau atsiranda tiek fizinio, tiek psichologinio smurto, kuris trukdo laisvai reikštis žmogiškiems ištekliams bei gabumams. Socialinius partnerius vienija įvairios organizacijos iš Rytų ir Vakarų Europos. Visos organizacijos yra įsipareigojusios talkinti žmonėms, kuriems yra reikalinga socialinė pagalba. Ekspertai pagrindinį dėmesį skiria lyčių santykiams, santykiams šeimoje, užimtumui (nedarbui). Pateikia įvairias nuorodas internete bei socialinėje žiniasklaidoje.

Mūsų visų bendra tema yra tarpkultūrinis mokymąsis skirtingų kultūrų šalyse ir europoje. Šiuolaikinės visuomenės piliečiai turi gebėti įveikti skirtumus taikos keliu ir tobulinti savo socialines kompetencijas. Dėl šios priežasties siekiame padėti besimokantiems ugdyti savo socialinius bendravimo gebėjimus remiantis savo patirtimi ir konvertuoti juos į neprievartinę sąveiką. Tai pasiekiama vietos grupėse ir tarptautinių projektų susirinkimų metu.

Įvairi bendravimo veikla sudaro pagrindą suaugusiųjų švietimo srityje. Užsiėmimus veda savo srities specialistai. Vietos ir tarptautinio bendravimo veikla skelbiama projekto svetainėje www.nvc-project.eu, o rezultatai bus pateikti visuomenės simpoziume, projekto pabaigoje 2015 m.. Profesionalūs vadovai įvertins šiuos procesus, metodus ir vykdys sklaidą.

Pridedamoji produkto vertė, tai kad visi dalyviai gali bendrauti ir neformalioje aplinkoje, tobulinant socialinius įgūdžius.

Ištrauka iš projekto tarpinės ataskaitos:

-2013 09 11  įvyko įvadinė partnerių koordinatorių vaizdo konferencija, kiti kontaktai vykdomi elektroniniu paštu ir moodle platformoje

– Besimokančiųjų surinkimo, pakvietimo projekto veikloms akcija vietiniame lygmenyje
– Projekto veiklos partnerių organizacijose: besimokančiųjų susitikimai. kurių tematika: a) susipažinti su partnerių organizacijomis, susipažinti su projekto idėja, tikslais ir uždaviniais, ir mokymosi partnerystės veiklos; b) susipažinti su bendravimo be pykčio metodu per pratimus ir bendras refleksijas, grupės tematika Lietuvoje, kaip efektyvinti bendravimą tarp skirtingo amžiaus žmonių (kartų komunikacija), (pvz.: kaip suvaldyti pyktį, kaip išreikšti jausmus ir poreikius, kai kartų vertybės skiriasi? ) c) pasirengimas talkinti ir prisidėti projektinių susitikimų  2013 lapkrityje Florencijoje ir 2014 balandyje Marselyje metu. -Parengta ir pristatyta moodle platforma, prie kurios yra pakviesti prisijungti besimokantieji ir projekto koordinatoriai, pradėta pildyti tinklapio turinys; – Tarptatutiniai partnerių susitikimai: 2013 11 17-20 d.d. įvykdytas pirmasis tarptautinis projekto partnerių susitikimas Florencijoje (Italijoje) Franceschi Onlus, kuriame dalyvavo besimokančiųjų, darbuotojų atstovai ir koordinatorius. Susitikime buvo aptarta a) susipažinimas ir dalyvaujančių įstaigų pristatymas, b) „Bendravimo stebuklas – kas nutinka, kai mes bendraujame?” Italijos partnerių organizuotos bendravimą skatinančios veiklos ir pratimai projekto besimokantiesiems, c) Moodle platformos ir projekto tinklapio pristatymas, d) parengtas detalus veiklos planas numatant dats ir vietas, turinį ir temas tarptautiniams projekto partnerių susitikimams, aptarta veikla namų grupėms ir peržvelgtos atsakomybės ir užduočių pasiskirstymas, nes dvi organizacijos negavo finansavimo projekto veikloms vykdyti.

2014 04 02-05 įvykdytas antrasis tarptatutinis partnerių susitikimas Marselyje (Prancūzija). Po labiau bendro bendravimo apžvelgimo Florencijoje, dabar dalyviai daugiau susitelkė ties bendravimo be pykčio metodu, kuris gali būti įvardytas kaip „Žirafos kalba – širdies kalba”. Visi partneriai pristatė savo vietinės veiklos rezultatus, pvz. Berlyno grupė buvo sukurusi „reikmių gėlę” su žodžiais, kurie apibūdina  reikmes (t.y. pripažinimas, artumas, taika, erdvė, būti išgirstam, meilė, pasitikėjimas ir kt.). Mažose grupėse dalyviai buvo pakviesti pasidalinti apie situaciją, kuri juos labai supykdė. Kai tuo tarpu kiti dalyviai atidžiai klausė ir žiūrėdami į korteles „gėlės lapelius”  ant kurių užrašytas tam tikra reikmė, rekomendavo pasakotojui tam tikrą reikmę, kurios jam anot jų trūko ir dėl ko buvo apėmęs pyktis. O pasakotojas, įvardino, kokia buvo pati svarbiausia jo reikmė situacijoje, kuri sukėlė jam pyktį. Prancūzų grupė pristatė skirtumus tarp emocijų ir sentimentų. Visi dalyviai buvo paprašyti nupiešti du paveikslus, kuriuose pavaizduot turėjo vieną iš penkių emocijų (baimę, liūdesį, džiaugsmą, meilę). Kai kurie dalyviai savo emocijas pristatė ir papasakojo. Italų grupė papasakojo apie tris grupes,kurios buvo pakviestos dalyvauti projekte. Italai kūrė koliažus, kurie buvo pristatyti tarptautinio partnerių susitikimo metu.

Koordinatoriai vėliau aptarė gairių parengimą, t.y. problemas, struktūrą, išdėstymą, užduočių, kuriant gaires perteikimą) taip pat buvo aptarti  tarptautiniai partnerių susitikimai Lodzėje (PL), Londone (UK) ir Berlyne (DE) ir sklaidos strategijos.

Viena gairių dalis, kuri susijusi su etiketu internete yra paskelbta bendroje  projekto moodle platformoje (projekto partnerių erdvėje), „projekto dalyvių žiniasklaidos grupės” sukurtas filmas apie tarptautinį projekto partnerių susitikimą ir skelbiamas organizacijos tinklapyje adresu: www.cslagarde13.net bei projekto tinklapyje ir moodle platformoje www.nvc-project.eu