PATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos
2014 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T-207
(Panevėžio rajono savivaldybės tarybos
2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T- 202  redakcija)

PANEVĖŽIO R. PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio (toliau – mokykla-darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos-darželio grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą, mokymo formas, mokymo proceso organizavimo būdus, vykdomas švietimo programas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos-darželio teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, mokyklos-darželio veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Mokyklos-darželio oficialusis pavadinimas – Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis, trumpasis pavadinimas – Pažagienių mokykla-darželis. Mokykla-darželis įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 191429544.
 3. Mokykla-darželis įsteigtas 1991 m. 1999 m. Pažagienių vaikų lopšelis-darželis ir Pažagienių pradinė mokykla reorganizuota į mokyklą-darželį.
 4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 5. Priklausomybė – savivaldybės mokykla..
 6. Savininkė – Panevėžio rajono savivaldybė.
 7. Mokyklos-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Panevėžio rajono savivaldybės taryba, kuri:
  7.1. tvirtina mokyklos-darželio nuostatus;
  7.2. nustato didžiausią leistiną pareigybių skaičių;
  7.3. priima sprendimus dėl:
  7.3.1. mokyklos-darželio buveinės pakeitimo;
  7.3.2. mokyklos-darželio reorganizavimo ar likvidavimo;
  7.3.3. mokyklos-darželio skyriaus ar filialo steigimo ir jų veiklos nutraukimo;
  7.4. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
 8. Buveinė: LT-36222 Panevėžio r. sav., Pažagienių k., Švyturio g. 31
 9. Grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
 10. Tipas – pradinė mokykla.
 11. Pagrindinė paskirtis – pradinės mokyklos tipo mokykla–darželis, skirtas 7 (6)–10 metų mokiniams, 6 (5) metų vaikams ir vaikams iki 6 (5) metų.
 12. Kita paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, kurio pagrindinė veikla yra nuo 1 iki 5 (arba 6) metų vaikų ugdymas
 13. Mokymo kalba – lietuvių.
 14. Mokymosi formos:
  14.1. grupinio mokymosi;
  14.2. pavienio mokymosi.
 15. Mokymo proceso organizavimo būdai:
  15.1. kasdienis;
  15.2. savarankiškas;
  15.3. nuotolinis;
  15.4. mokymasis šeimoje.
 16. Vykdomos švietimo programos:
  16.1. ikimokyklinio ugdymo programa;
  16.2. priešmokyklinio ugdymo programa;
  16.3. pradinio ugdymo programa;
  16.4. pradinio ugdymo individualizuota programa.
 17. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:
  17.1. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;
  17.2. pradinio išsilavinimo pažymėjimas.
 18. Mokykla-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją sąskaitą ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II SKYRIUS
MOKYKLOS-DARŽELIO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 1. Mokyklos-darželio veiklos sritis: švietimas.
 2. Mokyklos-darželio švietimo veiklos rūšys:

20.1. pagrindinė veiklos rūšis – pradinis ugdymas, kodas 85.20;

20.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

20.2.1. priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;

20.2.2. ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;

20.2.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

20.2.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

20.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

20.2.6. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59.

 1. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

21.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

21.2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

21.3. nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas, kodas 38.21;

21.4. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

 1. Mokykla-darželis gali vykdyti neformaliojo švietimo programas, dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose.
 2. Mokyklos-darželio veiklos tikslas – teikti kokybišką pradinį, priešmokyklinį, ikimokyklinį ugdymą ir neformalųjį švietimą;
 3. Mokyklos-darželio veiklos uždaviniai:

24.1. padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą;

24.2. padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius;

24.3. suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos, kultūros pagrindus, elementarų raštingumą;

24.4. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo ir mokymo(si) aplinką;

24.5. padėti gerinti mokinio ugdymosi šeimoje kokybę, kuriant partneriškus mokinio tėvų (globėjų) ir mokyklos-darželio santykius.

 1. Mokyklos-darželio funkcijos:

25.1. formuoja ir įgyvendina ugdymo turinį pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas bei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus bendruosius ugdymo planus ir bendrąsias programas, paiso mokinių poreikių įvairovės, derindamas ugdymo turinį, siūlydamas ir taikydamas skirtingus mokymo(si) būdus ir tempą;

25.2. kuria ir įgyvendina gabių mokinių mokymo(si) strategijas;

25.3. organizuoja neformalųjį vaikų švietimą;

25.4. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, nukreipia į pedagoginę psichologinę tarnybą arba skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka, individualizuoja ir pritaiko ugdymo programas skirtingų gebėjimų mokiniams;

25.5. esant poreikiui organizuoja pailgintos darbo dienos ir / ar užimtumo grupių darbą;

25.6. organizuoja tėvų (globėjų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kt.) teisės aktų nustatyta tvarka;

25.7. sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, laiduojančias psichinį bei fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą;

25.8. išduoda mokymosi pagal pradinio ugdymo programą pasiekimus įteisinančius dokumentus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

25.9. atlieka mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą;

25.10. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

25.11. sudaro sąlygas mokyklos darbuotojams tobulinti kvalifikaciją;

25.12. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas, vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

25.13. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

25.14. organizuoja mokinių vežimą į mokyklą ir atgal teisės aktų nustatyta tvarka;

25.15. organizuoja vaikų, mokinių, darbuotojų ir kitų asmenų maitinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

25.16. kuria mokyklą kaip vietos bendruomenės kultūros židinį;

25.17. viešai skelbia informaciją apie mokyklos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

25.18. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III SKYRIUS
MOKYKLOS-DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Mokykla-darželis, įgyvendindama jai pavestą tikslą ir uždavinius, vykdydama jai priskirtas funkcijas turi teisę:

26.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

26.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

26.3. bendradarbiauti su mokyklos-darželio veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

26.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

26.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

26.6. dalyvauti konkursuose, olimpiadose, sportinėse varžybose Panevėžio rajone, Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už Lietuvos ribų;

26.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

26.8. pagal savo kompetenciją gauti iš valstybės ir savivaldybių įstaigų duomenis, kurių reikia mokyklos uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;

26.9. nuomoti mokyklos patalpas;

26.10. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 1. Mokyklos-darželio pareiga yra užtikrinti jam pavestų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, priskirtų funkcijų kokybišką atlikimą.

IV SKYRIUS
MOKYKLOS-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
28. Mokyklos-darželio veikla organizuojama pagal:

28.1. direktoriaus patvirtintą mokyklos-darželio strateginį planą, kuriam yra pritarusi mokyklos-darželio taryba ir kuris suderintas su savivaldybės vykdomąja institucija;

28.2. direktoriaus patvirtintą mokyklos-darželio metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi mokyklos-darželio taryba;

28.3. direktoriaus patvirtintą mokyklos-darželio ugdymo planą, suderintą su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu, kuriam yra pritarusi mokyklos taryba;

28.4. direktoriaus patvirtintas mokyklos-darželio darbo tvarkos taisykles.

 1. Mokyklai-darželiui vadovauja direktorius, kuris viešo konkurso būdu penkeriems metams į pareigas skiriamas ir atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. Direktoriumi gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo.
 2. Direktorius:

30.1. suderinęs su Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina mokyklos-darželio vidaus struktūrą, mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

30.2. nustato mokyklos-darželio tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, ūkvedžiui veiklos sritis;

30.3. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos-darželio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

30.4. priima mokinius Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

30.5. suderinęs su mokyklos-darželio taryba, tvirtina mokyklos darbo tvarkos taisykles;

30.6. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias bei sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

30.7. vadovauja mokyklos-darželio strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja mokyklos-darželio veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina mokyklos-darželio veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

30.8. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

30.9. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;

30.10. sudaro mokyklos-darželio vardu sutartis mokyklos-darželio funkcijoms atlikti;

30.11. organizuoja mokyklos-darželio dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

30.12. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja mokyklos-darželio turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

30.13. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

30.14. inicijuoja mokyklos-darželio savivaldos institucijų steigimą ir skatina jų veiklą;

30.15. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais) pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

30.16. atstovauja mokyklai-darželiui teisme bei kitose institucijose;

30.17. skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro jiems sąlygas savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už atliktą darbą;

30.18. palaiko ryšius su mokyklos-darželio rėmėjais, vietos bendruomene;

30.19. analizuoja mokyklos-darželio veiklos ir valdymo išteklių būklę, inicijuoja mokyklos-darželio veiklos kokybės įsivertinimą;

30.20. vykdo kitas funkcijas, nustatytas pareigybės aprašyme;

30.21. turi teisę dirbti papildomą darbą toje pačioje švietimo įstaigoje arba eiti antraeiles pareigas kitoje darbovietėje, neviršydamas Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytos maksimalios leistinos darbo trukmės per savaitę;

30.22. atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi mokykloje-darželyje, už demokratinį mokyklos-darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų mokyklos-darželio tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, mokyklos-darželio veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

30.23. Mokyklos-darželio direktorius pavaldus Panevėžio rajono savivaldybės tarybai ir Savivaldybės merui, atskaitingas Savivaldybės tarybai.

V SKYRIUS
MOKYKLOS-DARŽELIO SAVIVALDA

Mokykloje-darželyje veikia šios savivaldos institucijos: mokyklos-darželio taryba, mokytojų taryba.

 1. Mokyklos-darželio taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia mokyklos-darželio savivaldos institucija. Taryba telkia ugdytinius, jų tėvus (globėjus, mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam valdymui, padeda direktoriui atstovauti teisėtiems mokyklos-darželio interesams.
 2. Taryba savo darbe vadovaujasi Tarybos nuostatais, kuriuose taip pat yra aptarta Tarybos narių skaičius, sudėtis, jos veiklos kadencijos trukmė.
 3. Tarybai atstovauti gali tėvai (globėjai), mokytojai ir vietos bendruomenės atstovai.
 4. Tarybai atstovaujančius tėvus (globėjus) siūlo visuotinis tėvų susirinkimas, pedagoginius darbuotojus siūlo mokytojų taryba.
 5. Į Tarybą išrenkami asmenys, surinkę daugiausia balsų. Balsams pasiskirsčius po lygiai, balsuojama pakartotinai, į balsavimo kortelę įrašant vienodai daugiausia balsų gavusių pretendentų pavardes.
 6. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Mokyklos-darželio direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
 7. Tarybai vadovauja pirmininkas. Pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių renka Tarybos nariai.
 8. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.
 9. Taryba už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems mokyklos-darželio bendruomenės nariams.
 10. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija bei švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustačiusios, kad Tarybos sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems mokyklos-darželio veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Tarybai juos svarstyti iš naujo. Tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.
 11. Tarybos funkcijos:

42.1. teikia siūlymus dėl mokyklos-darželio veiklos perspektyvos, pagrindinių darbo krypčių, ugdymo organizavimo tvarkos;

42.2. pritaria mokyklos-darželio strateginiam planui, metiniam veiklos planui, ugdymo planui, mokyklos-darželio nuostatams, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems mokyklos-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos direktoriaus;

42.3. išklauso mokyklos-darželio direktoriaus metinę veiklos ataskaitą ir teikia siūlymus dėl mokyklos-darželio veiklos tobulinimo;

42.4. teikia siūlymus mokyklos-darželio direktoriui dėl mokyklos-darželio nuostatų pakeitimo, mokyklos-darželio vidaus struktūros tobulinimo;

42.5. teikia pritarimą dėl mokyklos-darželio vadovų atestacijos;

42.6. skiria atstovus į mokytojų atestacijos komisiją ir atviro konkurso laisvai mokyklos-darželio direktoriaus vietai užimti komisiją;

42.7. kolegialiai svarsto mokyklos-darželio lėšų naudojimo klausimus;

42.8. teikia siūlymus dėl mokyklos-darželio darbo tobulinimo, talkina formuojant mokyklos-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

42.9. aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;

42.10. inicijuoja mokyklos-darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;

42.11. svarsto mokyklos-darželio direktoriaus teikiamus klausimus, planuoja savo veiklą.

 1. Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi mokykloje-darželyje dirbantys pedagogai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.
 2. Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos-darželio direktorius, kuris ir šaukia mokytojų tarybos posėdžius.
 3. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis.
 4. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.
 5. Mokytojų tarybos funkcijos:

47.1. aptaria praktinius švietimo pokyčių įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių mokymo(si) rezultatus, mokytojų veiklos tobulinimo būdus;

47.2. diskutuoja dėl mokyklos veiklos planavimo ir strategijos, aptaria ugdymo planų, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo klausimus;

47.3. priima nutarimus Bendruosiuose ugdymo planuose nurodytais klausimais;

47.4. kartu su mokyklos švietimo pagalbos ir sveikatos priežiūros specialistais aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

47.5. pagal klasių vadovų pateiktą informaciją analizuoja ir vertina mokinių pažangą ir pasiekimus.

 1. Mokykloje veikia ir kitos mokyklos-darželio savivaldos institucijos (mokytojų, mokinių, tėvų(globėjų, rūpintojų).

VI SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 1. Darbuotojai į darbą mokykloje-darželyje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Mokyklos-darželio darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Mokyklos-darželio mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Mokyklos-darželio direktorius, jo pavaduotojas ugdymui kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
MOKYKLOS-DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ, MOKYKLOS-DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA
Mokykla-darželis patikėjimo teise valdo perduotą Panevėžio rajono savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus ir Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

 1. Mokyklos-darželio lėšų šaltiniai:

53.1. valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto lėšos, tarptautinių ir užsienio fondų ir organizacijų lėšos;

53.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

53.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus, parama;

53.4. kitos teisėtai įgytos lėšos.

 1. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Mokyklos-darželio buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinė atskaitomybė tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Mokyklos-darželio finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Mokyklos-darželio veiklos priežiūrą atlieka savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.
 5. Švietimo stebėsena vykdoma Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pranešimai ir informacija visuomenei apie mokyklos-darželio veiklą, pertvarkymą, reorganizavimą, likvidavimą bei kitus teisės aktuose numatytus atvejus skelbiami viešai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka mokyklos-darželio internetinėje svetainėje www.pazagieniumokykla.lt, VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje ,,Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

 1. Mokyklos-darželio nuostatus, jų pakeitimus tvirtina Panevėžio rajono savivaldybės taryba.
 2. Mokyklos-darželio nuostatai keičiami ir papildomi Panevėžio rajono savivaldybės tarybos, mokyklos-darželio direktoriaus ar mokyklos-darželio tarybos iniciatyva.
 3. Mokykla-darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teisės aktų nustatyta tvarka.

Direktorė                                                      Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė