ažagienių mokykla-darželis teikia kokybišką pradinį, priešmokyklinį, ikimokyklinį ugdymą ir neformalųjį švietimą. Siekia tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Įstaigos kolektyvas kuria ir palaiko partneriškus mokinio tėvų (globėjų) ir mokyklos-darželio santykius, kurie įtakoja mokinio ugdymosi šeimoje kokybę. Taip pat teikia vaikams reikiamą logopedinę pagalbą, užtikrina sveiką ir saugią ugdymo mokymo(si) aplinką.

PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI 2023 M.

PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI 2022 M.

PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI 2018 M.