Neformalusis švietimas

Neformaliojo švietimo organizavimas

Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti.

Neformaliajam švietimui 1–4 klasėms mokyklos ugdymo plane numatytas 8 valandų skaičius per savaitę. Šios valandos naudojamos pagal paskirtį. Mažiausias mokinių skaičius grupėje yra 8 vaikai.

Atsižvelgiant į 2020-2021 m. m.  rekomendacijas neformaliojo švietimo valandos skiriamos kūrybinėms (dailė, drama, muzika, šokis), sportinėms saviraiškos programoms arba mokymosi praradimams kompensuoti. Neformaliojo švietimo valandos mokiniams neprivalomos ir laisvai pasirenkamos.
Neformalusis švietimas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų (bibliotekose, muziejuose, Gamtos mokykloje, meno galerijose ir kt.), įgyvendinant mokytojų parengtas ir mokyklos direktoriaus patvirtintas neformaliojo švietimo programas labiausiai atitinkantį veiklos pobūdį, intensyvumą, periodiškumą, trukmę, išlaikant klasėje mokyklos ugdymo plane numatytą valandų skaičių per metus.

Neformaliojo švietimo veikla įrašoma į tvarkaraštį, apskaita vykdoma el. dienyne.

Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu nevykdomos.

Mokykloje papildomai veikia robotikos ir  anglų k. būreliai, kuriuos atitinkamai veda UAB „Robotikos akademijos” mokytojai, UAB AMES mokytoja.
Šių būrelių veiklą finansuoja savivaldybė ir/ar mokinių tėvai.

Neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašas

PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO  2020–2021 M. M. I PUSMEČIO
1–4 KLASIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS

KLASĖ I II III IV V
 

Skirmantė Petrauskienė

 „Išminčių klubas“      13.25-14.10
4 klasės mokiniai

 

„Robotukai prieš patyčias“     13.25-14.10
4 klasės mokiniai
 
 

Vaida Stanevičienė

„Įdomieji žaidimai“
13.25-14.10
2 klasės mokiniai
„Aš kūrėjas“
13.25-14.10
14.10-14.55
2 klasės mokiniai
 
Enrika Valikonienė „Do re mi šalyje“
1 klasės mokiniai
12.45-13.30
„Do re mi šalyje“
4 klasės mokiniai
13.30-14.15
 

 

 

 

Silva Rankelienė „Greiti ir stiprūs“
3 klasės mokiniai
13.25-14.10
„Vaidiname pasaką“
3 klasės mokiniai
13.25-14.10
 

Diana Meištaitė

  „Smalsučio laboratorija“
1 klasės mokiniai
12.00-12.35