Neformaliojo švietimo organizavimas

Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, pažinimo kompetencijoms ugdyti.

Neformaliajam švietimui 1–4 klasėms mokyklos ugdymo plane numatytas 10 valandų skaičius per savaitę ( 8 valandos yra apmokamos mokymo lėšomis ir dar 2 valandos yra apmokamos steigėjo).  Visos  valandos naudojamos pagal paskirtį. Mažiausias mokinių skaičius grupėje yra 8 vaikai.

Atsižvelgiant į 2022-2023 m. m. rekomendacijas neformaliojo švietimo valandos skiriamos kūrybinėms (dailė, drama, muzika, šokis), sportinėms saviraiškos programoms arba mokymosi praradimams kompensuoti. Neformaliojo švietimo valandos mokiniams neprivalomos ir laisvai pasirenkamos.
Neformalusis švietimas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų (bibliotekose, muziejuose, Gamtos mokykloje, meno galerijose ir kt.), įgyvendinant mokytojų parengtas ir mokyklos direktoriaus patvirtintas neformaliojo švietimo programas labiausiai atitinkantį veiklos pobūdį, intensyvumą, periodiškumą, trukmę, išlaikant klasėje mokyklos ugdymo plane numatytą valandų skaičių per metus.

Neformaliojo švietimo veikla įrašoma į tvarkaraštį, apskaita vykdoma el. dienyne.

Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu nevykdomos.

Mokykloje papildomai veikia Robotikos, kuriuos atitinkamai veda VšĮ „Robotikos akademijos” mokytojai.
Šių būrelių veiklą finansuoja savivaldybė ir/ar mokinių tėvai.

Neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašas

PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO  2022–2023 M. M. II -PUSMEČIO  1–4 KLASIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS

KLASĖ II III IV V
 

Skirmantė Petrauskienė

  šminčių klubas”

13.10-13.55

1-2 klasės mokiniai

„Išminčių klubas”

14.10-14.55

1-2 klasės mokiniai

 

Vaida Stanevičienė

 

  „Skaitydamas augu”

3-4 klasės mokiniai

13.25-14.10

„Aš kūrėjas”

13.25-14.10

14.10-14.55

3-4 klasės mokiniai

 
Enrika Valikonienė

 

„Do re mi šalyje”

3-4 klasės mokiniai

13.25-14.10

„Do re mi šalyje”

1-2 klasės mokiniai

13.30-14.15

 

 

 

 

Silva Rankelienė

 

 

„Greiti ir stiprūs”

1 klasės mokiniai

13.10-13.55

„Vaidiname pasaką”

1 klasės mokiniai

13.10-13.55

 

Diana Meištaitė

  „Smalsučio laboratorija”

1-2 klasės mokiniai

13.25-14.10