Ankstyvoji  vaikystė  yra  kritinis  vaiko  fizinės,  emocinės,  socialinės, kalbinės ir pažintinės raidos tarpsnis. Ankstyvoji patirtis, vaiko ryšys su jam svarbiais suaugusiais ir aplinka pirmaisiais gyvenimo metais daro įtaką mažų vaikų besivystančių smegenų struktūrai, sukuria pamatus būsimai patirčiai ir vaikų reagavimui į ją. Sveika raida ankstyvajame amžiuje yra mokymosi  pasiekimų,  atsakingo  pilietiškumo,  sėkmingos  tėvystės  ir  ekonominio  produktyvumo pagrindas.

Čia teikiamos ugdymo paslaugos vaikams nuo 2 metų iki 5 metų pagal Pažagienių mokyklos-darželio parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Čia gera augti“, vaikams nuo 5 m ir 4 mėn. iki  6 metų – pagal nacionalinę priešmokyklinę programą.
2023-2024 m. m. Pažagienių mokykloje-darželyje veikia dvi jungtinės ikimokyklinio ir viena jungtinė priešmokyklinio  ugdymo grupė:
Pirmoji grupė „Žirniukai“, ją lanko vaikai nuo 1m 8 mėn. iki 3 m., grupėje yra 11 vaikų –  laisvų vietų nėra. 
Dirba ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vilma Yčienė, Ingrida Šarachovienė   ir IU mokytojų padėjėja Stanislava Kulionienė 

Antroji grupė „Nykštukai“, ją lanko vaikai nuo 3-5 metų, grupėje yra 19 vaikų –  1 laisva vieta.
Dirba ikimokyklinio ugdymo mokytojos Inga Kopcienė,  Vaiva Žiedavičienė ir IU mokytojų padėjėja Edita Preidienė bei IU mokytojo padėjėja Erika Motiejūnienė

Trečioji grupė „Pelėdžiukai“ – jungtinė priešmokyklinė grupė, ją lanko vaikai nuo 5-6 metų, grupėje yra 19 vaikų – 1 laisva vieta.
Dirba priešmokyklinio ugdymo mokytojos Edita Tautkienė,  Vaiva Žiedavičienė ir PU mokytojų padėjėja Irmina Survilienė bei IU mokytojo padėjėja Erika Tamošiūnė

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti šeimai puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę teikiant ikimokyklinio ugdymo programą ir/ar reikalingą švietimo pagalbą vaikui ir šeimai.

Darželio darbo pradžia 7.00 val. pabaiga 18.00 val.
DIENOS REŽIMAS

Vaikų susitikimas, pokalbiai, žaidimai 7.00~8.30
Mankšta 8.30~8.50
Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai 8.50~9.15
Muzikinė veikla, kūno kultūra 9.15~10.00
Ryto ratas. Organizuota grupės veikla, muzikinė veikla, kūno kultūra, pokalbiai, kalbos žaidimai 10.00~10.20
Ugdomoji vaikų veikla.
Dailė, rankdarbiai, saviraiška, skaičiavimai, tyrinėjimai
10.20~10.50
Rengimasis į lauką, vaikų veikla lauke
(žaidimai, stebėjimai, išvykos)
10.50~11.50
Grįžimas į grupę, ramūs žaidimai, pasiruošimas pietums 11.50~12.30
Pietūs 12.30~13.00
Poilsio, ramybės metas,  13.00~15.00

Kėlimasis, vaikai rengiasi, tvarkosi, ruošiasi vakarieneiVakarienė

Vakarienė

15.00~16.00

16.00-16.30

Žaidimai grupėje, lauke, vaikų išleidimas į namus 16.30~17.15
Vaikai budinčioje grupėje. Žaidimai grupėje, lauke. Išleidimas į namus 17.15~18.00
   

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas 

Dirbant su IPU siekiama:
• pagarba vaikams ir vaikystei,
• pirmenybė teikiama vaikų  poreikiams  ir  interesams,  kartu  užtikrinant,  kad  būtų  pasiekti ilgalaikiai vaikų ugdymosi ir raidos tikslai,
• vaikai ugdosi sąveikaudami su mokytojais, kitais vaikais ir aplinka,
• žaidimas yra pagrindinė ikimokyklinio amžiaus vaikų veikla, skatinama  tvirta  mokytojų,  šeimų  ir  bendruomenės  narių  partnerystė  –  pasitikėjimu grindžiami santykiai, būtini sėkmingam vaikų ugdymui(si),
• užtikrinamas  planingas  ir  spontaniškas  reagavimas  į  nuolat  kintančius  atskirų  vaikų  ar grupių  poreikius  ir  elgesį,  taip  pat  į  nuolat  besikeičiančius  šeimų  ir  bendruomenių,  su kuriomis dirbama, poreikius.