Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2022 m.

ELEKTRONINIO NACIONALINIO 4 KLASIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO
VYKDYMO 2021 M. REKOMENDACIJOS

2019 m. DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ REZULTATAI

2018–2019 m. m. antrų ir ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse 2018–2019 m. m.“.  

Diagnostinių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokyklai, mokytojams savarankiškai bei objektyviai įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Diagnostinių ir standartizuotų testų Mokinio profiliai (ataskaitos) buvo pateikti mokiniams bei jų tėvams. Trumpa informacija (paaiškinimai) apie mokinio diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatų ataskaitoje pateikiamus 2 klasės ir 4 klasės duomenis

Pateikiame mokyklos 2 ir 4 klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) ataskaitą, kurioje yra ir apibendrinti duomenys iš ketvirtų klasių mokinių pildytų klausimynų. Klausimyno tikslas – išsiaiškinti sukuriamą pridėtinę vertę bei kitus (mokėjimo mokytis, mokyklos klimato) rodiklius.

Praėjusių mokslo metų diagnostinių ir standartizuotų testų atlikimo rezultatai geri. Dėkojame antrų ir ketvirtų klasių mokiniams, jų mokytojams ir tėveliams.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                    Ingrida Šarachovienė