2019 m. DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ REZULTATAI

2018–2019 m. m. antrų ir ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse 2018–2019 m. m.“.  

Diagnostinių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokyklai, mokytojams savarankiškai bei objektyviai įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Diagnostinių ir standartizuotų testų Mokinio profiliai (ataskaitos) buvo pateikti mokiniams bei jų tėvams. Trumpa informacija (paaiškinimai) apie mokinio diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatų ataskaitoje pateikiamus 2 klasės ir 4 klasės duomenis

Pateikiame mokyklos 2 ir 4 klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) ataskaitą, kurioje yra ir apibendrinti duomenys iš ketvirtų klasių mokinių pildytų klausimynų. Klausimyno tikslas – išsiaiškinti sukuriamą pridėtinę vertę bei kitus (mokėjimo mokytis, mokyklos klimato) rodiklius.

Praėjusių mokslo metų diagnostinių ir standartizuotų testų atlikimo rezultatai geri. Dėkojame antrų ir ketvirtų klasių mokiniams, jų mokytojams ir tėveliams.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                    Ingrida Šarachovienė

Patvirtinta 2018 m. rugsėjo 14 d.

Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu Nr. (1.3)-V1-129

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VYKDYMO

TVARKARAŠTIS 

2018-2019 M. M.

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas Testo pildymo trukmė Rekomenduojama testų vykdymo data Vertinimo instrukcijų paskelbimo KELTO sistemoje data (nurodytos dienos 12 val.)
2 KLASĖ
RAŠYMAS, 1 dalis (teksto kūrimas) apie 45 min.* Balandžio 16 d. Balandžio 16 d.
SKAITYMAS apie 45 min.* Balandžio 18 d. Balandžio 18 d.
RAŠYMAS, 2 dalis[1] (kalbos sistema) apie 45 min.* Gegužės 3 d. Gegužės 3 d.
MATEMATIKA apie 45 min.* Balandžio 30 d. Balandžio 30 d.
4 KLASĖ
RAŠYMAS 45 min. Balandžio 16 d. Balandžio 16 d.
SKAITYMAS 45 min. Balandžio 18 d. Balandžio 18 d.
MATEMATIKA 45 min.  Balandžio 30 d. Balandžio 30 d.
PASAULIO PAŽINIMAS  45 min. Gegužės 3 d. Gegužės 3 d.

* Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min.


[1] Testas skirtas tik mokiniams besimokantiems mokyklose lietuvių mokomąja kalba.