Mokestis už vaikų išlaikymą

PATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos
2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-241

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PANEVĖŽIO RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokesčio už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) nustato mokesčio dydį, mokesčio lengvatas ir mokesčio mokėjimo terminus.
2. Tvarkos tikslas – sudaryti sąlygas ugdymo įstaigoms organizuoti vaikų švietimą, maitinimą, nustatyti mokestį už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
II. MOKESČIO DYDIS
3. Mokestį už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse sudaro:
3.1. vienos dienos mokestis už maitinimo paslaugas:

Vieno maitinimo išlaidos, Eur Dviejų maitinimų išlaidos, Eur Trijų maitinimų

išlaidos, Eur

Maitinimas Pusryčiai Pietūs Vakarienė Pusryčiai ir pietūs Pietūs ir vakarienė Pusryčiai, pietūs ir vakarienė
4–7 metų vaikų maitinimas 0,56 0,84 0,52 1,40 1,36 1,92
1–3 metų vaikų maitinimas 0,49 0,74 0,45 1,23 1,19 1,68

3.2. 6,00 Eur per mėnesį mokestis ugdymo inventoriui, priemonėms įsigyti ir kt. grupėse, dirbančiose ilgiau nei 4 ugdymo valandas (šis mokestis nerenkamas, jei įstaiga nevykdo veiklos);
3.3. mokyklų-darželių mokiniams galioja vienos dienos mokesčio už maitinimo paslaugas įkainiai;
3.4. jei ugdymo įstaigoje yra jungtinė grupė, valgiaraščiai gali būti sudaromi vadovaujantis 4–7 metų vaikams rekomenduojamomis normomis.
4. Vaikai, lankantys ne ilgesnės kaip 4 val. trukmės grupę, gali būti nemaitinami.
5. Tėvai (globėjai) gali rinktis maitinimų per dieną skaičių ne trumpesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui.
III. MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS
6. Maitinimo paslaugų mokestis nemokamas:
6.1. vaiko ligos metu už sirgtas dienas (pagal sistemos „E. sveikata“ pažymas);
6.2. tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų metu (pagal darbovietės patvirtintą dokumentą);
6.3. vasarą (birželio–rugpjūčio mėnesiais) pagal tėvų (globėjų) prašymą;
6.4. tėvystės, motinos nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogų metu (pagal pažymą);
6.5. tėvų (globėjų) nemokamų atostogų metu ar tėvams (globėjams) dirbant kintamu darbo grafiku, pateisinamos dienos iš darbovietės pateikus darbo grafikus arba pažymas;
6.6. tėvų (globėjų) mokymosi, kūrybinių atostogų metu (pagal pažymą);
6.7. mokinių atostogų metu;
6.8. už nelankymą, esant 20° šalčio ar žemesnei temperatūrai;
6.9. paskelbus karantiną;
6.10. dėl techninių kliūčių;
6.11. už vaikus iš šeimų, patiriančių socialinę riziką (pagal Socialinės paramos skyriaus pažymas);
6.12. už vaikus iš šeimų, gaunančių socialines pašalpas (pašalpos gavimo laikotarpiu), mokestis gali būti perskaičiuojamas kartą per ketvirtį;
6.13. už vaikus, turinčius didelių ir labai didelių sutrikimų, pagal Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymas;
6.14. už vaikus, turinčius vidutinį, didelį ir labai didelį neįgalumo lygį, pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (toliau – NDNT) pažymas;
6.15. šeimos narių ligos metu (pateikus pateisinamą dokumentą);
6.16. pagal tėvų (globėjų) prašymą iki 3 dienų per mėnesį;
6.17. abu tėvai (globėjai) bedarbiai ir registruoti darbo biržoje (pateikus pažymą kartą per tris mėnesius).
7. Maitinimo paslaugų mokestis mažinamas 50 procentų:
7.1. už vaiką (vaikus), augantį su vienu iš tėvų (pateikus šeimos sudėties pažymą);
7.2. kai vaikas auga mokinių šeimoje ar studentų, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi nuolatinių studijų forma (pateikus pažymą);
7.3. šeima augina 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų arba daugiau kaip 18 metų, jeigu mokosi dieninėse visų tipų mokyklose (pateikus tai patvirtinančius dokumentus);
7.4. jei šeimoje yra asmenų, turinčių vidutinį, didelį ar labai didelį neįgalumo lygį, taip pat netekusių 75–100 % ar 60–70 % darbingumo (pagal NDNT pažymą);
7.5. vienam vaikui, jeigu pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programas ugdomi du vaikai iš tos pačios šeimos (pateikus prašymą).
8.Tėvai (globėjai) atsako už dokumentų pateikimą ir informacijos patikimumą.
IV. MOKESČIO MOKĖJIMO TERMINAI
9. Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į ugdymo įstaigą ir atnaujinami atsiradus naujoms aplinkybėms, o vėliau vieną kartą per metus iki rugsėjo 30 d. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis mokamas bendra tvarka, pateikus dokumentus, naujas mokestis nustatomas nuo kito mėnesio 1 dienos.
10. Vaikų išlaikymo mokestis mokamas už praėjusį mėnesį iki kito mėnesio 20 d.
11. Dėl nepateisinamų priežasčių 2 mėnesius nesumokėjus mokesčio, ugdymo įstaigos vadovas raštu informuoja tėvus (globėjus), ir nesumokėtas mokestis yra išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Mokesčio surinkimą kontroliuoja ugdymo įstaigos vadovas.

_____________________________