PATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos
2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-196

 MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PANEVĖŽIO RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Mokesčio už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) nustato mokesčio dydį, mokesčio lengvatas ir mokesčio mokėjimo terminus.

2. Tvarkos tikslas – sudaryti sąlygas ugdymo įstaigoms organizuoti vaikų švietimą, maitinimą, nustatyti mokestį už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

 II. MOKESČIO DYDIS

 3. Mokestį už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse sudaro:

3.1. vienos dienos mokestis maisto produktams įsigyti (Papunkčio pakeitimai:Nr. T-64,  2022 03 31):

 

Vieno maitinimo išlaidos, Eur

Dviejų maitinimų išlaidos, Eur

Trijų maitinimų

išlaidos, Eur

Maitinimas

Pusryčiai

Pietūs

Vakarienė

Pusryčiai ir pietūs

Pietūs ir vakarienė

Pusryčiai, pietūs ir vakarienė

4–7 metų vaikų maitinimas

0,75

1,50

0,75

2,25

2,25

3,00

1–3 metų vaikų maitinimas

0,70

1,10

0,70

1,80

1,80

2,50

3.2. 10 Eur per mėnesį mokestis ugdymo inventoriui, priemonėms įsigyti ir kt. grupėse,
dirbančiose ilgiau nei 4 ugdymo valandas (šis mokestis nerenkamas: jei įstaiga nevykdo veiklos;
jei paskelbtas karantinas ir ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu; jei socialinę riziką
patiriančiam vaikui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas
ikimokyklinis ugdymas); 
3.3. mokyklų-darželių mokiniams galioja vienos dienos mokestis maisto produktams įsigyti.
4. Vaikai, lankantys ne ilgesnės kaip 4 val. trukmės grupę, gali būti nemaitinami.
5. Tėvai (globėjai) gali rinktis maitinimų per dieną skaičių ne trumpesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui.

 III. MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS

6. Mokestis maisto produktams įsigyti nemokamas:
6.1. jeigu vaikas nelanko ugdymo įstaigos;
6.2. už vaikus iš šeimų, patiriančių socialinę riziką (pagal Socialinės paramos skyriaus pažymas);
6.3. už vaikus, turinčius didelių ir labai didelių sutrikimų (pagal Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymas);
6.4. už vaikus, turinčius vidutinį ir sunkų neįgalumo lygį (pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (toliau – NDNT) pažymas);
6.5. jeigu tėvai (globėjai) bedarbiai ir registruoti Užimtumo tarnyboje (pagal pateiktą pažymą kartą per tris mėnesius).
6.6. už vaikus iš šeimų, kurios pabėgo iš Ukrainos dėl karo padėties (pasirašius Mokymo sutartį)  (Papunkčio pakeitimai:Nr. T-64,  2022 03 31)

7. Už vaikus iš šeimų, gaunančių socialines pašalpas (pašalpos gavimo laikotarpiu), mokestis maisto produktams įsigyti gali būti perskaičiuojamas kartą per ketvirtį;
8. Mokestis maisto produktams įsigyti mažinamas 50 procentų:
8.1. už vaiką (vaikus), augantį su vienu iš tėvų (pagal pateiktą šeimos sudėties pažymą);
8.2. jeigu vaikas auga mokinių šeimoje ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi nuolatinių studijų forma (pagal pateiktą pažymą);
8.3. jeigu šeima augina 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų arba daugiau kaip 18 metų, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose (pagal pateiktus tai patvirtinančius dokumentus);
8.4. jeigu šeimoje yra asmenų, turinčių vidutinį arba sunkų neįgalumo lygį, taip pat netekusių 75–100 % ar 60–70 % darbingumo, arba yra specialiųjų poreikių asmenų (pagal NDNT pažymą);
8.5. vienam vaikui, jeigu pagal ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo programas ugdomi du vaikai iš tos pačios šeimos (pagal pateiktą prašymą).
9. Tėvai (globėjai) atsako už dokumentų pateikimą ir informacijos patikimumą.

 IV. MOKESČIO MOKĖJIMO TERMINAI

 10. Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į ugdymo įstaigą, o vėliau vieną kartą per metus iki rugsėjo 30 d. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis mokamas bendra tvarka. Pateikus dokumentus, naujas mokestis nustatomas nuo kito mėnesio 1 dienos.
11. Mokestis už vaikų išlaikymą mokamas už praėjusį mėnesį iki kito mėnesio 20 d.
12. 2 mėnesius nesumokėjus mokesčio, ugdymo įstaigos direktorius raštu informuoja tėvus (globėjus), ir nesumokėtas mokestis yra išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Mokesčio surinkimą kontroliuoja ugdymo įstaigos direktorius.

_____________________________

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PANEVĖŽIO RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAS_2022