PANEVĖŽIO R.  PAŽAGIENIŲ MOKYKLA-DARŽELIS
2017 M. VADOVO ATASKAITA

PANEVĖŽIO R. PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORĖS
VILMOS JUOZAPAVIČIŪTĖS-KUPRIENĖS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

BENDRA INFORMACIJA APIE MOKYKLĄ IR MOKYKLOS DIREKTORIŲ

1.1. Mokyklos kontekstinė aplinka (geografinės, kultūrinės, demografinės, ekonominės ir kt. situacijos įtaka mokyklos veiklai).

Mokykla-darželis yra ties riba su Panevėžio miestu, šalia kelio „Via Baltica“, Pažagienių k. Tėvai iš Uliūnų, Šilagalio, Staniūnų, Lepšių, Pažagienių ir Velžio kaimų bei Panevėžio miesto renkasi šią įstaigą savo vaikams. Įstaiga yra daugiabučių gyvenvietėje, kur dažniausiai jaunos šeimos turi savo pirmąjį būstą ir joms patogu vesti vaikus į lopšelį-darželį, pradinę mokyklą renkasi tie tėvai (globėjai, rūpintojai), kurie pritaria, kad personalizuotas ir įtraukiantis ugdymas gali būti vykdomas nedidelėse grupėse ir klasėse. Didžioji dauguma šeimų yra lietuvių tautybės, pilnos, vidutines pajamas gaunančios, socialiai atsakingos, besidominčios ir aktyviai dalyvaujančios vaikų ugdymo veikloje. Pavienės (1–2 proc.) šeimos yra įtrauktos į socialinės rizikos šeimų sąrašą.

1.2. Vadybinės veiklos pasiekimai, įsimintini sėkmės atvejai.

Lyderystės plėtra pasireiškė per inicijuotas darbo grupes ir komisijas, kurios sukūrė lokalius teisės aktus, padedančius laikytis susitarimų ir efektyvinti veiklą (pvz.: stebėsenos rodiklių, patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašai, darbo apmokėjimo ir darbuotojų vertinimo ir įsivertinimo sistemos; darbo tvarkos taisyklės; personalas – atrinkta pradinio ugdymo mokytoja).

Aktyvus mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimas jų vaikų ugdymo procese ir pedagoginis jų švietimas (pvz.: individualūs tiksliniai ir struktūruoti pokalbiai apie mokinio pasiekimus su mokiniu, mokytoju ir tėvais (globėjais, rūpintojais), tėvų (globėjų, rūpintojų) vedami edukaciniai užsiėmimai, diskusijos su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir jų informavimas apie ankstyvojo užsienio kalbos mokymo bei įtraukiojo ugdymo ypatumus).

Gebėjimas valdyti kaitos procesus, pristatytas išorės vertinimo modelis praktiškai, laiku parengti būtini lokaliniai tvarkų aprašai naujo Darbo kodekso reikalavimams įgyvendinti.

Pritraukiami finansai (apie 2 000 Eur per metus) per projektinę veiklą (įgyvendinti
3 vietiniai ir 2 tarptautiniai projektai).

Tikslingai inicijuotos naujos jungtys į atvirą partnerystę su švietimo ir kitomis institucijomis ar fiziniais asmenimis vietos, nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu (pvz.: jungtasi į konsorciumą su gimnazijomis vykdant kvalifikacijos tobulinimą, sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Jaunuolių dienos centru įgyvendinant „Erasmus+“ veiksmo K1 programą dėl Europos savanorių tarnybos savanorio veiklos įstaigoje ir kt.).

1.3. Darbuotojai:

Eil.Nr. 2017 m. gruodžio 31 d.
1. Bendras darbuotojų skaičius 35
2. Pedagoginių darbuotojų skaičius: 17
vadovai 2
mokytojai (pagrindinės pareigos) 10
mokytojai (nepagrindinės pareigos) 3
pagalbos mokiniui specialistai (logopedas ir bibliotekininkas) 2
3. Atestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius: 17
turinčių eksperto kvalifikacinę kategoriją 0
turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją 6
turinčių vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją 9
turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją 2
4. Neatestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius 0

1.4. Metinio veiklos plano įgyvendinimas.

Sėkmingai įgyvendinama individualios mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo ir aptarimo sistema.

Kryptinga dalykų integracija vykdoma per projektinę veiklą. Gabūs ir talentingi vaikai atstovavo mokyklai-darželiui vietiniu ir nacionaliniu lygiu (2 rajoninio meninio skaitymo konkurso laureatai, 2 rajoninio konkurso „Dainų dainelė“ laureatai, 2 šalies konkursų laureatai – pasakos kūrimas ir piešimas).

Įgyvendinti 3 vietiniai projektai, dalyvaujama 2 tarptautiniuose projektuose. Mokytojai reflektuoja savo veiklą, stebėdami ir aptardami kolegų pamokas pagal modelį „Kolega-kolegai“.

Įrengtas šiuolaikiškas 300 kv. m lauko sporto aikštynas su amortizuojančia danga. Žaidimų įrenginiai įvertinti žaidimų aikšteles sertifikuojančios įmonės. Įstaigai reikia lėšų atnaujinti higienos reikalavimus atitnkančią teritorijos tvorą.

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. kiekvienoje klasėje vykdoma prevencinė programa „Antras žingsnis“, priešmokyklinio ugdymo grupėje – prevencinė programa „Zipio draugai“. Pradėtas vykdyti Europos savanorių tarnybos projektas pagal „Erasmus+“ „Empatija“, nuo rugsėjo mėn. savanorišką veiklą atlieka savanorė iš Italijos.

1.5. Veiklos kokybės įsivertinimas.

Stiprieji veiklos aspektai. Rezultatyvumas – remiantis NMPP rezultatais, mokinių akademinės žinios pagrindiniu lygmeniu įvertintos 60–70 proc., aukštesniuoju lygmeniu įvertintos 10–30 proc.

Stiprieji aspektai tėvų (globėjų, rūpintojų) nuomone: mokykloje atsižvelgiama į vaiko savitumą (gabumus, polinkius) jį ugdant ir mokant, mokykloje mokytojai vaikus moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam.

Silpnieji veiklos aspektai. Mokyklos teritorijos naudojimas ugdymui. Apklausus tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokinius paaiškėjo, kad 96 proc. respondentų norėtų, kad pamokos vyktų įvairiose erdvėse už mokyklos ribų ar mokyklos teritorijoje (ne tik klasėje).
MOKINIAI

2.1. Mokinių skaičius:

Praėjusieji ir ataskaitiniai metai Ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai 1–4 kl. 5–8 kl. 9–10 kl. 11–12 kl. Iš viso Iš jų specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai
2016-09-01 52 49 0 0 0 101 12
2017-09-01 46 57 0 0 0 103 16

2.2. Mokinių lankomumas:

Mokslo metai Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus praleido iš viso pamokų Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus praleido pamokų dėl nepateisinamų priežasčių
Vidut. 1–4 kl. 5–8 kl. 9–10 kl. 11–12 kl. Vidut. 1–4 kl. 5–8 kl. 9–10 kl. 11–12 kl.
2015–2016 35,11 35,11 0 0 0 0,26 0,26 0 0 0
2016–2017 34,20 34,20 0 0 0 0,26 0,26 0 0 0

2.3. Šeimos:

Šeimos Mokinių, gyvenančių šeimose, skaičius Proc. nuo mokinių skaičiaus
Socialiai remtinos šeimos 8 16
Socialinės rizikos šeimos 2 4

2.4. Mokiniai, palikti kartoti ugdymo programos kursą:

Skaičius Proc. nuo mokinių skaičiaus
0 0

2.5. Mokiniai, gaunantieji nemokamą maitinimą:

Mokinių skaičius Proc. nuo mokinių skaičiaus
8 16

2.6. Neformalusis vaikų švietimas:

Lankančiųjų mokinių skaičius Mokykloje proc. nuo mokinių skaičiaus Už mokyklos ribų proc. nuo mokinių skaičiaus
46 99 proc. 49 proc. (22 mok.)

2.7. Olimpiados, konkursai ir kiti renginiai:

Rajono Regiono Šalies Tarptautiniai
Dalyvavusių

mokinių

skaičius

Prizininkų/

laureatų skaičius

Dalyvavusių

mokinių

skaičius

Prizininkų/

laureatų skaičius

Dalyvavusių

mokinių

skaičius

Prizininkų/

laureatų skaičius

Dalyvavusių

mokinių

skaičius

Prizininkų/

laureatų skaičius

49 +13 PU 27 5 5 7 1

2.8. Projektai:

Rajono Šalies Tarptautiniai
Vykdytų projektų skaičius 4 1 2
Dalyvavusių mokinių skaičius 49 + 13 PU 7+ 5 PU 20 + 13 PU
Proc. nuo bendro mokinių skaičiaus 100 proc. 14 proc. 67

2.9. Mokiniai, turintieji specialiųjų ugdymosi poreikių:

Skaičius mokykloje Proc. nuo mokinių skaičiaus
 

 

36 (2016-09-14)

39 (2017-09-15)

Didelių poreikių Vidutinių poreikių Nedidelių poreikių
2 34
2 2 35

III. INFORMACIJA APIE MOKINIŲ VEIKLOS REZULTATUS

Mokiniai ir auklėtiniai yra šalies ir rajono kūrybinių konkursų laureatai ir prizininkai: rajono „Dainų dainėlės“ konkurse – III vieta, meninio skaitymo konkurse – III vieta, sporto varžybose ,,Linksmi, sveiki ir žvalūs 2017“ – III vieta, piešinių konkurse „Antras daiktų gyvenimas“ – III vieta. Remiantis NMPP rezultatais, mokinių akademinės žinios pagrindiniu lygmeniu įvertintos 60–70 proc., aukštesniuoju lygmeniu 10–30 proc. Mokinių ugdymosi pasiekimai atitinka valstybės keliamus tikslus ir besimokančių mokinių galias. Mokyklos mikroklimato rodiklis – 1,33. Mokykla-darželis vykdo mokinių ir auklėtinių individualios pažangos stebėjimą ir fiksavimą, aptaria pasiekimus individuliuose struktūruotuose pokalbiuose, kuriuose kalba vaikas, moderuoja mokytoja ir reflektuoja tėvai (globėjai, rūpintojai).

Mokiniai savo patirtį, žinias ir bendrąsias kompetencijas išmėgino Tarptautiniame konkurse „Kengūra 2017“: 16 mokinių – matematikos konkurse, 3 mokiniai – lietuvių kalbos ir
3 mokiniai – anglų kalbos konkurse. 4 kl. mokinė anglų kalbos konkurse laimėjo „Auksinės kengūros“ diplomą, 2 kl. mokinė lietuvių kalbos konkurse surinko 147,5 balo, 4 kl. mokinė surinko 153,75 balo iš galimų 200 balų. Matematikos konkurse geriausiai pasirodė 2 kl. mokinė, surinkusi 105 balus iš 150 galimų balų.

Siekiant mokinių ne tik gerų ugdymo(si) rezultatų, bet ir turtingos, įsimenančios, prasmingos, malonios gyvenimo mokykloje patirties, įgyvendintas Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio programos projektas „Vasaros spalvos“, Vaikų socializacijos programos projektas „Ne vien pamokose kartu IV“ ir Visuomenės sveikatos programos projektas „Augu sveikas ir laimingas II“. Mokiniai aktyviai dalyvavo Panevėžio r. PPT organizuojamuose konkursuose, akcijose ir sporto varžybose. 3 kl. mokinė tapo šalies konkurso „Vaikai kuria pasakas“ laureate. 5 mokinių pasakos spausdinamos Panevėžio rajono mokinių leidinyje „Kuriu pasaką“. Vyko 3 edukacinės išvykos: Anykščiuose edukacinė programa „Kūčių papročiai“, Vilniuje aplankyti Valdovų rūmai, Naisiuose aplankyti žymiausi objektai.
PEDAGOGŲ PASIEKIMAI
4.1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai: individualios mokinio pažangos stebėjimas ir fiksavimas; prevencinė veikla, padedanti mokiniams teigiamai save vertintimui, stiprinti toleranciją ir draugiškumą.

4.2. Pedagoginės veiklos pasiekimai (mokytojų dalyvavimas šalies ir užsienio projektuose, publikuoti leidiniai, vesti seminarai ir kt.).

Dalyvauta tarptautiniame „Erasmus+“ K1 projekte ,,Kompetencijų, kūrybiškumo ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas ugdymo procese“ (2 žm.), vykdomas Europos savanorių tarnybos projektas „Erasmus+“ „Empatija“, dalyvaujama tarptautiniame projekte „Ankstyvasis ugdymas – tvarios motyvacijos ir gyvenimiškų vertybių kūrimas“.
FINANSAVIMAS
Mokyklai MK lėšų pakako, pagal UP mokytojams skirtos valandos vaikų ugdymosi poreikiams tenkinti. Lėšos, skirtos ugdymo planui įgyvendinti: darbo užmokestis pedagogams skaičiuotas pagal vidutinį koeficientą, vadovėliams, metodinei literatūrai ir mokymo priemonėms – 1 700 Eur, pedagogų kvalifikacijai –300 Eur, mokinių pažintinei veiklai – 300 Eur.

Biudžeto lėšų skiriama minimaliems mokyklos-darželio poreikiams tenkinti. 2 proc. GPM lėšos – 1 332,72 Eur, išleista 587,00 Eur edukacinėms programoms ir sporto įrenginiams. Mokyklos-darželio tėvų įnašų surinkta 20 528 Eur, išleista maitinimo ir ugdymo reikmėms.

Savivaldybės biudžeto skiriamų lėšų įstaigai pakanka. Iš savivaldybės biudžeto socializacijos, vasaros vaikų užimtumo ir sveikatos programos projektams skirta 1 150 Eur.
PROBLEMOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTAIGOS VEIKLA, IR DIREKTORIAUS SIŪLOMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI
HN reikalavimų neatitinkanti teritorijos tvora. Kreiptasi į Panevėžio rajono savivaldybės tarybą, gautos lėšos ir sudaryta sutartis su rangovais.

Veiklos kokybės įsivertinimas rodo poreikį vykdyti ugdymą įvairiose erdvėse už mokyklos ribų (ne tik klasėje). Teikta paraiška Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui, mokykla atrinkta dalyvauti projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“.

Patvirtinu, kad pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

Mokyklos direktorė                                                       Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė

PRITARTA

Mokyklos-darželio tarybos
2018 m. sausio 3 d. posėdžio protokolas Nr. T-1

SUDERINTA

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
Algirdas Kęstutis Rimkus