Šalies metodinė-praktinė konferencija

Pažagienių mokykla-darželis kartu su Panevėžio rajono švietimo centru 2018 m. vasario 21 d. organizuoja šalies pradinių klasių mokytojų metodinę-praktinę konferenciją, kurios tikslas skatinti inovatyvaus ir personalizuoto pradinio mokymo ir mokymosi gerosios patirties idėjų sklaidą bei pritaikymą siekiant ugdymo proceso kokybės.

Probleminės sritys:

  • Efektyvių pradinio ugdymo strategijų, būdų bei metodų taikymas.
  • IKT naujovių, mobiliųjų įrenginių, virtualių mokymosi aplinkų bei atvirųjų švietimo išteklių panaudojimas.
  • Mokinių kompetencijų ugdymo(si) sėkmės istorijos.
  • Personalizuotas gabiųjų mokinių ugdymas.
  • Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas
  • Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymas pradiniame ugdyme.
  • Mokymosi pagalbos mokiniams teikimas.
  • Vertinimo ir įsivertinimo įvairovė.

Kviečiame dalyvauti.
Daugiau informacijos rasite čia