Pasitinkant naujus mokslo metus

Vyriausybė patvirtino informaciją, kaip bus organizuojamas ugdymo procesas nuo rugsėjo 1 d.

* Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis  mokymas vyks kontaktiniu būdu, laikantis patvirtintų saugumo priemonių. Visose mokyklose bus sudarytos sąlygos mokiniams savanoriškai testuotis, mokiniai skatinami reguliariai tikrintis sveikatą. (Tėvai, kurie sutinka, kad vaikai būtų testuojami, turi parašyti sutikimą.)
* Pagrindinis principas organizuojant ugdymą – valdyti mokinių srautus.
* Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas ugdymas akcentuojamas kaip kontaktinis netgi esant labai sudėtingai pandemijos situacijai.
* Naujais mokslo metais nuotolinis mokymas galėtų vykti tik tais atvejais, jei epidemiologinė situacija stipriai suprastėtų  ar dėl COVID-19 ligos protrūkių klasėje  mokiniams tektų izoliuotis.
* Dėl nuotolinio mokymo organizavimo nesant ekstremaliai situacijai ar karantinui: nustatyta, kad sinchroniniu būdu būtų organizuojamos visos tvarkaraštyje numatytos pamokos, o esant ekstremaliai situacijai ar karantinui, sinchroniniam ugdymui numatant ne mažiau kaip 80 proc. pamokų laiko kiekvienai klasei.
* Hibridinis mokymas, naudojant tam reikalingą įrangą, turėtų padėti užtikrinti mokinių mokymą, kai dėl tam tikrų aplinkybių jie negali mokytis kartu su bendraamžiais klasėje.
* Švietimo įstatymo 47 straipsnis nustato pareigą tėvams (globėjams, rūpintojams) užtikrinti vaiko parengimą mokyklai, jo mokymąsi pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas.
* Tėvai privalo užtikrinti vaiko punktualų, reguliarų Įstaigos lankymą (jei vaikas negali atvykti į Įstaigą, nedelsiant turi informuoti Įstaigą).  Esant piktnaudžiavimui, Įstaigos vadovas privalo kreiptis į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą.
* Nuo rugsėjo 1 d. startuoja „Geros savijautos“ programa, kuria siekiama užtikrinti bendrojo ugdymo mokinių emocinės savijautos bei psichikos sveikatos gerinimą.
Neformalusis vaikų švietimas
* Neformaliojo vaikų švietimo veiklos uždarose vietose, laikantis nustatytų saugumo sąlygų, vyks kontaktiniu būdu, kai grupėje iki 30 vaikų.
Visų švietimo įstaigų darbuotojai
* Švietimo įstaigų darbuotojai turės tikrintis sveikatą (atlikti testus) Vyriausybės nustatyta tvarka. Pasiskiepijusiems ar persirgusiems darbuotojams testavimas neprivalomas.

Siekiant saugiai visiems sugrįžus lankyti mokyklą ir patirti optimalią teikiamų paslaugų kokybę, rekomenduojame skiepytis ir sutikti su mokinių testavimu.