„Panevėžio rajono Pažagienių mokyklos-darželio patalpų ir įrangos atnaujinimas“

   
Pažagienių mokykloje-darželyje yra vykdomas projektas

„Panevėžio rajono Pažagienių mokyklos-darželio patalpų ir įrangos atnaujinimas“

projekto finansavimas numatytas iš ES struktūrinių fondų  ir LR valstybės biudžeto lėšų
pagal  2007-2013  metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos  2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“

Planuojama įrengti metodinį kabinetą ikimokyklinio  ugdymo pedagogams, kabinetui įsigyti baldus ir kompiuterinę įrangą.
Įsigyti interaktyvią priemonių sistemą ikimokyklinio ugdymo vaikams bei  atlikti einamąjį remontą dviejose ugdymo patalpose.

Projekto įgyvendinimo trukmė:  12 mėn.
Projekto pradžia:  2013 12 27
Pabaiga:  2014 12 26