nuotolinis mokymas

Nuotolinis mokymas

Nuo kovo 30 d. mokyklos mokiniai pradeda mokytis nuotoliniu mokymo(si) būdu. Mokytojos visą informaciją apie užduotis, savarankiškus darbus, konsultacijas,  naudojamas aplinkas ir įrankius yra suderinusios su klasės mokiniais ir jų tėvais. 
Mokykla naudojasi EDUKA ir EMA mokymosi aplinkomis. Vaizdo konferencijoms naudojamos ZOOM ir SKYPE programos. Informacija perduodama el. dienyne „Mano dienynas“ ir el. paštu. 

Nuotolinio mokymo tvarkaraštis ir darbotvarkė
3 klasės III savaitės darbotvarkė